Vård och omsorg åter i ansträngt läge

Publicerad 2021-02-15

Kommunens vård och omsorg har återigen hamnat i ett ansträngt läge på grund av den höga smittspridningen. Därmed måste prioriteringar göras i verksamheten. Vissa insatser kan flyttas fram eller tas bort under en period, för att säkra liv och hälsa för våra äldre och sköra invånare. Omvårdnad, mat och medicin prioriteras.

Vård och omsorg kunde återgå till normalläge i slutet av januari efter att ha varit i ansträngt läge sedan månadsskiftet november/december. Men smittspridningen har återigen tagit fart, vilket resulterat i ett ökat antal smittade individer och medarbetare inom flera verksamheter.

Kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänst samt hälso- och sjukvård befinner sig därför från och med den 15 februari i gult läge på skalan grönt, gult, rött.

- Vi behöver alla hjälpas åt om vi ska kunna skydda de sköra och äldre. Jag måste än en gång be anhöriga att i möjligaste mån endast göra nödvändiga besök på våra boenden under en period, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef på Vård och omsorg.

Hemtjänst kommer att ha dialog med de hemtjänsttagare och/eller anhöriga som berörs, för att prata om vilka insatser som måste ställas in eller förändras.

Varför går Vård och omsorg upp i gult läge?

Vård och omsorg är i en situation där resurserna blir mer och mer ansträngda. Den utbredda smittspridningen i samhället har medfört att flera individer som får vård, omsorg och stöd av kommunen är smittade, samtidigt som frånvaron av personal är högre än normalt. För att säkerställa nödvändiga omvårdnadsinsatser måste annat prioriteras bort. Fokus måste ligga på att ge trygg och säker vård och omsorg till dem vi är till för.

För att förhindra vidare smittspridning behöver Vård och omsorg, så långt det är möjligt, begränsa den fysiska kontakten mellan människor. Att begränsa antalet medarbetare som kommer i kontakt med samma individ är en viktig åtgärd, och att i mindre utsträckning låta personal gå mellan olika arbetsplatser är en annan. Men detta innebär samtidigt att verksamheterna blir mer sårbara vid frånvaro, vilket ytterligare ökar behovet av att prioritera arbetsinsatserna. Men smittan måste hejdas. I det här läget handlar arbetet ännu tydligare än vanligt om att rädda liv.