Luften utomhus

Det finns många olika typer av föroreningar i luften och de förekommer i olika koncentrationer. En del ämnen förekommer naturligt i låga halter men blir ett problem när vi människor ökar utsläppen. De största källorna till föroreningar är trafiken, vedeldning och industrin.

Trafiken

Trafiken står för den största delen av luftföroreningarna i centrala Skellefteå. Vid både E4:an och Kanalgatan har halterna av kvävedioxid överskridit miljökvalitetsnormerna. Det är främst miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet som inte klarats. De kontinuerliga mätningarna vid E4:an påbörjades 2006 och normen har överskridits ungefär hälften av åren sedan dess. Läs mer om luften vid E4:an här.

Vedeldning

Att elda med ved eller andra biobränslen är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning av villor så länge eldningen utförs på rätt sätt.  Här kan du läsa mer om vedeldning

Industrin

Industrin bidrar till utsläpp av föroreningar genom förbränningsprocesser, t.ex. kväveoxider och partiklar, men också genom utsläpp av t.ex. svaveldioxid och lösningsmedel. När det gäller svaveldioxid var utsläppen som störst på 70-talet och har sedan dess minskat kraftigt. Utsläpp av lösningsmedel kan bidra till bildandet av marknära ozon.

Luftföroreningar och hälsa

Läs om hur hälsan påverkas av luftföroreningar.

Väder och luftkvalitet

Läs om hur vädret påverkar luftkvaliteten.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-09-12