Miljöfarlig verksamhet

Många företag räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, även om de själva inte tycker att de är särskilt farliga för miljön. Alla typer av utsläpp, föroreningar eller andra olägenheter för omgivningen räknas till miljöfarlig verksamhet.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

I miljöbalkens 9:e kapitel definieras miljöfarlig verksamhet så här:

1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än vad som avses i första punkten eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Olika nivåer av miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika prövningsnivåer: A, B, C eller U. Beroende på prövningsnivå och typ av verksamhet ställs olika krav på företaget.

A: tillstånd ska sökas hos miljödomstolen
B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen
C: anmälan ska göras till kommunens miljönämnd
U: inget krav på tillstånd eller anmälan

Exempel på miljöfarlig verksamhet i Skellefteå

A: Skellefteå Airport, Rönnskär, gruvor
B: Gallac, Skellefteå lasarett, Pulverline lackering AB, PTC
C: Bensinstationer, kemtvättar, motorbanor, Plastex i Skellefteå AB, Repay Nord AB
U: Detaljhandel, bilverkstäder, små lackeringsverkstäder, mindre tankstationer, mindre verkstäder, tandkliniker

Läs mer om företagens miljöansvar

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-23