Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator och parkeringar som leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Du kan hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk genom att leda dagvattnet från din fastighet, utan att det passerat ett reningsverk. Här nedan kan du läsa mer om hur du leder bort ditt dagvatten på ett bra sätt.

Du kan själv se om du har anslutit dagvattnet rätt. 

Nedan har du tre alternativ beroende på om du har utkastare, hus med eller utan källare. Klicka på det alternativ som passar dig för mer utförlig beskrivning.

1. Har din fastighet stuprör med utkastare till gräsmattan
2. Har du ett hus med källare
3. Har du ett hus utan källare

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02

Läs mer här

 • Hur leds dagvattnet från din fastighet?

  Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt; det vill säga ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk.

 • Utkastare på stuprör

  Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsrännan kan se ut på flera olika sätt. Den enklaste varianten är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit ifrån husgrunden innan det rinner ner i marken. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vatten tränger ner längs med husväggen.

 • Minska andelen hårdgjorda ytor

  Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller uteplats. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor.

 • Vad kan hända om dagvatten leds till spillvattennätet?

  Spillvattenledningen kan bara ta emot en viss mängd vatten beroende på ledningens dimension. Vid intensiva regn finns risken att spillvattenledningen blir överbelastad. Trycket i spillvattenledningen kan då göra så att avloppsvattnet "tar andra vägar än normalt" och kan då gå upp via din eller dina grannars källarsifoner och orsaka översvämningsskador. Genom att leda ditt dagvatten till gräsmattan eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar.

 • Dagvatten från bostadsområden

  Dagvatten från bostadsområden är inte så förorenat att det behöver renas på samma sätt som dagvatten från vägar och industriområden. Här gäller det snarare att fördröja vattnet och minska mängden vatten som behöver gå ut till dagvattenledningarna. Detta har flera fördelar, förutom minskad belastning på sjöar och vattendrag kan vattnet också tränga igenom marken och bilda grundvatten. Det senare motverkar sättningar i marken och främjar vattnets naturliga kretslopp. Genom att ta hand om dagvattnet från din egen tomt kan du både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till bevattning.

 • Förorenat dagvatten

  Dagvattnet kan förorenas på vägen till dagvattenledningarna eftersom det spolar med sig mycket smuts. Dagvatten som rinner över mycket trafikerade vägar är förorenat med bland annat olja och tungmetaller.

 • Stenkista eller annat vattenmagasin

  Om ytan på tomten är för liten för att kunna ta emot allt regnvatten kan man bygga ett underjordiskt vattenmagasin så att vattnet rinner till grundvattnet eller fördröjs innan utsläpp sker till dagvattennätet. Vattenmagasinet kan vara i form av en stenkista eller ett magasin med vattenkassetter. Innan man bygger någon form av underjordiskt magasin är det viktigt att man undersöker markförhållandena så att vattnet rinner bort från huset när det lämnar magasinet för att undvika fuktskador på huset.
  I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom marklagren och det tar längre tid för vattnet att nå närmaste sjö eller vattendrag än när det rinner genom ledningar. Det minskar belastningen på sjöar och vattendrag. I städer är en stor del av marken hårdgjord och vattnet leds mycket snabbt till närmaste sjö eller vattendrag.