Naturreservat

Det finns flera olika former att skydda särskilt värdefulla naturområden. I Skellefteå kommun har cirka 0,6% av den totala ytan skyddats i form av naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen och biotopskydd.

Naturreservat

Starkaste skyddsformen är nationalparker följt av naturreservat. I kommunen finns 17 naturreservat. Naturvårdsverket beslutar om skötseln av Sveriges nationalparker och föreslår nya parker. Beslut om inrättande fattas av riksdagen. Naturreservat beslutas och förvaltas vanligtvis av Länsstyrelsen och bestämmelserna för dem varierar från fall till fall.

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är en skyddsform som försvunnit ur lagstiftningen i och med att miljöbalken trädde i kraft 1999-01-01. Två områden i kommunen har trots det kvar denna typ skydd nämligen Burehällorna i Burvik och Marranäsvältan i Fällfors. Skyddet gäller i praktiken på samma sätt som naturreservat.

Naturminnen

Mindre naturföremål av särskild märklig beskaffenhet kan skyddas som naturminnen.
I Skellefteå kommun finns tre naturminnen: flyttblocket "Mjölkstenen" vid Önnesmark, en dicotypgran (gran av märklig beskaffenhet, med nedre delen av kronan av sydländsk typ och toppen av smal fjälltyp) i trakten av Blacke och en tallskog i Renbergsvattnet som katats (randbarkats för att skaffa råvara för tjärframställning) på 1870-talet. 

Förteckning över samtliga naturreservat, naturvårdsområden och naturminnen i Skellefteå kommun
Namn Skyddsform Naturtyp Areal Skyddsdatum
Bjuröklubb Naturreservat Kustområde 919 1976-06-08
Ostträsket Naturreservat Fågelsjö 502 1972-09-11
Innerviksfjärdarna Naturreservat Fågelrika fjärdar 1530 1974-02-12
Gärdefjärden Naturreservat Fågelsjö 361 1972-09-11
Utstenarna Naturreservat Skärgårdsö 17 1970-03-23
Vitbergen Naturreservat Naturskog 902 1994-06-20
Skötgrönnan Naturreservat Sandö 37 1968-12-31
Kalkstenstjärn Naturreservat Rik växtlokal 6 1976-03-02
Fäbodskogen Naturreservat Naturskog 9 1978-12-20
Brännberget Naturreservat Rik växtlokal 35 1979-05-21
Nymyrtjärnheden Naturreservat (domänreservat) Brandpräglad tallnaturskog 12 1997-01-27
Björnberget Naturreservat (domänreservat) Naturskog 58 1997-01-27
Granlidtjärn Naturreservat (domänreservat) Naturskog 18 1997-01-27
Degerforsheden Naturreservat (domänreservat) Naturskog 133 1997-01-27
Degerforsheden Naturreservat (domänreservat) Naturskog 90 1997-01-27
Tjärnbergsheden Naturreservat (domänreservat) Naturskog 100 1997-01-27
Blylodmyran Naturreservat Myr 139 1999
Daglösten Naturreservat Naturskog 34 2001
Burehällorna Naturvårdsområde Tallskog och sandstränder 17 1984-04-05
Marranäsvältan Naturvårdsområde Ravinbildning, skred 5 1990-11-28
Mjölkstenen Naturminne Flyttblock 1958-06-30
Nolbyn Naturminne Dicotypgran 1971-04-16
Renbergsvattnet Naturminne Skog med katade tallar 0,4 1985-05-28


 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-24