Allmänna ordningsregler vid förhyrning av lokaler

 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet och att inga utomstående vistas i lokalerna.
 • De förhyrda lokalerna får tas i bruk enligt den beställda tiden. Observera! i beställd tid ska ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten. Vid ommöblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick.
 • De förhyrda lokalerna ska utrymmas på fastställd tid.
 • Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till vaktmästare eller Kultur- och fritidskontoret. Hyresgästen är ersättningsskyldig för sådan skada.
 • Innan lokalen lämnas ska hyresgästen eller den ansvarige ledaren se till att fönster och dörrar är stängda och att belysningen är släckt.
 • Ledaren för aktivitet i träslöjd, textilslöjd, hemkunskap etc ska ta kontakt med föreståndaren för lokalen innan verksamhet påbörjas.
 • Innehållet i bänkar, uppsatta teckningar, elevarbeten eller undervisningsmaterial får inte röras eller användas av utomstående.
 • Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte.
 • Rökförbud gäller i alla lokaler samt dygnet runt på alla skolgårdar.
 • Djur får ej vistas i lokalerna.
 • Ordningsregler som finns uppsatta i lokalen ska respekteras.
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta nyckel/kort till obehörig person eller till person under den åldersgräns som gäller för hyra av aktuell lokal.
 • Berättigade klagomål om hyresgästens sätt att följa dessa ordningsregler och i övrigt fullgöra sina skyldigheter kan leda till avstängning från lokalerna och eventuellt skadestånd.
 • Arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som är att hänföra till ”force majeure” fritar parterna från berörda förpliktelser i detta kontrakt.
 • Nödvändiga reparationer och underhåll kan tillfälligt bryta gällande kontrakt.


Idrottshallar

 • Hyresgäst och ansvarig ledare ska vara över 18 år och myndig.
 • Omklädningsrum med angränsande duschrum får disponeras enligt anvisningar. Kontrollera att kranar och duschar är stängda efter användning.
 • Hallen får ej beträdas med skor som använts utomhus eller som svärtar golvet. Endast träningsskor för inomhusbruk eller motsvarande får användas.
 • Omklädningsrummet får tas i bruk 30 minuter före hyrd tid och högst 30 minuter efter hyrd tid.
 • Vikväggar får endast handhas av vaktmästare eller idrottslärare.
 • Redskap ska plockas bort och ställas/hängas på anvisad plats efter användning.
 • Fotbollsspel i hallen är tillåtet endast med inomhusboll.
 • Publika eller andra arrangemang kan tillfälligt bryta gällande kontrakt.
 • Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs skall ett sådant kunna uppvisas vid anmodan.


Skolrestauranger- och kök

 • Hyresgäst och ansvarig ledare ska vara över 23 år och myndig.
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare tar personlig kontakt med husmor eller motsvarande skolmåltidspersonal.
 • Specialutrustning som kokskåp, diskmaskin, kyl etc får användas endast under förutsättning att hyresgästen fått tillstånd av personalen.
 • I beställd tid ska ingå tid för dukning och bortstädning. Städmaterial finns framställt.
 • Utrustning och inventarier ska efter användandet vara väl rengjorda och återlämnade i ursprungligt skick. Ingenting får kvarlämnas för senare avhämtning.
 • Bord och stolar ska vara avtorkade och placerade enligt uppsatt skiss i restaurangen. Golven ska sopas.
 • Sopor och matavfall ska lämnas i avsedda kärl. Observera! Under skollov får sopor inte lämnas kvar.
 • Det är förbjudet att strö ut talk, stearin, potatismjöl eller annat på golvet. Städningen försvåras och merkostnaden debiteras hyresgästen.
 • Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs skall ett sådant kunna uppvisas vid anmodan.
 • Innan Du lämnar lokalen – kontrollera:
   Att toaletter och tvättställ lämnas i vårdat skick
   Att samtliga använda lokaler är utrymda
   Att spisar och lampor är släckta
   Att kranar, fönster och dörrar är stängda/låsta
   Att avloppen i köket är rengjorda

 

Du som hyr publik lokal för exempelvis fest eller arrangemang ska även ta del av:
Brandskydd - hyresgästens skyldigheter för publik lokal

Du som hyr en lokal för övernattning ska även ta del av:
Brandskydd - hyresgästens skyldigheter för lokal vid övernattning

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2017-11-21