Avlösarservice i hemmet

Du som är i behov av vård och stöd kan ansöka om att få en avlösare i ditt hem. Det innebär att en person avlöser dina närstående och hjälper dig i hemmet, så att de närstående kan få tid att koppla av eller delta i aktiviteter utanför hemmet. Insatsen kan vara både regelbunden och tillfällig.

Avlösarservice i hemmet är en insats enlig Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Läs här om LSS och målet med insatserna.

Syftet med avlösarservice i hemmet

Syftet med avlösarservice i hemmet är att föräldrar eller närstående ska bli tillfälligt avlösta i omvårdnadsarbetet kring dig som har en funktionsnedsättning.

Insatsen innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för tillsyn och omvårdnad. Ett individuellt anpassat stöd i vardagen ges för att den närstående ska få möjlighet till avkoppling, eller tid att ägna sig åt aktiviteter som du inte deltar i.

Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Vem har rätt till insatsen avlösarservice i hemmet?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Här finns en utförlig beskrivning av lagens tre personkretsar.

Hur ansöker jag om avlösarservice?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om avlösarservice.  För att ansöka om en avlösare kontaktar du kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i någon av följande två blanketter:

 

En handläggare från kommunen beviljar ett visst antal timmar per månad. Sedan bestämmer personerna i hemmet tillsammans med avlösaren när och hur stödet ska utföras.

Vem är avlösare?

För barn och ungdomar anställer vi avlösare som får betalt per timme. Avlösare för vuxna är personal från hemtjänsten.

Vill du bli avlösare? 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Anhörigstöd

Anhöriga som vårdar äldre närstående hemmavid är en viktig och betydelsefull resurs. Deras erfarenheter och kunskaper är unika och de utför ofta sin g...

Läs mer