Vad är fasta redskap, rörliga redskap och handredskap

I fiskerilagstiftningen gäller olika regler för olika typer av redskap. Här nedan ska vi försöka reda ut hur de olika redskapen definieras.

Skellefteå kommun ansvarar ej för eventuella felaktigheter. Den kompletta lagtexten hittar du hos Fiskeriverket.

Fasta redskap

Med fast redskap menas fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

För att använda fasta redskap i havet krävs fiskerätt.

Rörligt redskap

Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fasta redskap. Ett exempel på rörligt redskap är nät.

I allmänt vatten längs kusten är det tillåtet att fiska med rörliga redskap med vissa restriktioner. Till exempel gäller särskilda regler inom älvarnas fredningsområden och inom 3-meters djupkurvan.

Den som fiskar med rörliga redskap i vatten där fisket är fritt för var och en får endast använda nät, långrev, ryssja, bur och håv. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 meter.

Fiske efter lax och öring med drivnät, drivlinor, förankrade linor och förankrade flytnät är generellt förbjudet längs Skellefteås kust.

Handredskap

Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

Det är tillåtet att fiska med handredskap i allmänt vatten längs kusten med vissa restriktioner för lax och öring inom älvarnas fredningsområden.

I sötvattensområdena tillhör fisket fiskerättsägarna. För att fiska i sådant vatten krävs fiskerättsägarens godkännande. Inom Skellefteå kommun är det i huvudsak fiskevårdsområden som förvaltar fisket och erbjuder fisket till allmänheten. Under vissa perioder råder dock fiskeförbud efter lax och öring.

Övrig information om några handredskap

Utterbräda

Fiske med utter och därmed jämförliga redskap och fiske med släp eller kastlina som har max tre krokar är tillåtet. Detta förutsätter dock att du har fiskerätt eller tillstånd av fiskerättsägaren.

 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2014-05-14