Fältverksamhet

Fältverksamheten i Skellefteå jobbar, tillsammans med andra aktörer, för att ge kommunens unga en bra tonårstid. Fältarna är socialkontorets förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till Skellefteå kommuns ungdomar i åldern 13-20 år.

Fältverksamheten består idag av fyra heltidsanställda socionomer och har sin fasta punkt på 51:an, Ungdomens Hus i Skellefteå. Den största delen av tiden återfinns fältarna dock ute i ungdomsmiljöer, på skolor och ute på stan.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra ungdomsarbetare som skolor, fritidsgårdar, föreningar etc. Fältverksamheten ger också information på föräldramöten kring trender och tendenser bland ungdomar, bland annat rörande Internet, droger, festplatser.
Vi kan erbjuda stödgrupp för ungdomar med missbruk i familjen, föräldragrupp för vuxna med ”struliga” ungdomar, ungdomsgrupper med olika behov, familjerådslag m.m.
Fältarna vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan också ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag och kvällstid. Vi besöker olika festplatser, fritidsgårdar och stan för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Vi har mycket föräldrakontakter utifrån det vi ser genom vårt uppsökande arbete. Fältverksamheten har hela Skellefteå kommun som arbetsfält.

Stödgrupper

Fältverksamheten genomför årligen stödgrupper för ungdomar, 13-18 år med missbruk i familjen. Kontakta fältarna via funktionsbrevlådan nedan om du vill ha mer information om detta.

Läs mer här om stödgrupper

Så fungerar ett rådslag

Familjen väljer själv om rådslag kan vara ett alternativ för familjen. Väljer man alternativet Rådslag så kopplas en samordnare in. Samordnaren är frikopplad från Socialtjänsten och arbetar bara vid rådslag. Samordnaren är utbildad i metoden och har varit samordnare tidigare i de flesta fall. Socialtjänsten sammanställer några frågor de vill ha besvarade för att sedan överlämna till samordnaren.


Samordnaren  träffar familjen och går igenom vilket nätverk som finns. Sedan kontaktar samordnaren nätverket och informerar om tillvägagångssättet i familjerådslag samt bjuder in. Datum och plats fastställs i samråd med familjen. Beroende på tid för rådslaget ordnas med mat  och dryck etc.


Rådslaget fungerar i korthet på följande sätt:
Socialtjänsten ger alla deltagare sin bild av familjen och då finns tillfälle för frågor. Socialtjänsten kan i vissa fall bjuda in en informatör från exempelvis skolan som kan berätta mer om familjens situation. Även här ges tillfälle för frågor.
Alla i nätverket sitter sedan tillsammans och svarar på de förutbestämda frågorna. Under diskussionerna är det viktigt att rådslaget ser framåt och inte ältar det som varit.


Svaren blir något av en handlingsplan som rådslaget tillsammans skall följa i framtiden. Ingen professionell närvarar då rådslaget diskuterar svaren på frågorna. Rådslaget utser någon som antecknar.


När rådslaget upplever att man är klar med alla frågor och är eniga kallas Socialtjänsten kallas Socialtjänsten och samordnaren in för att lyssna på svaren på frågorna. Socialtjänsten ska sedan godkänna svaren på frågorna. Ibland behöver man diskutera en gång till och eventuellt korrigera vissa svar.


När Socialtjänsten godkänt svaren och uppföljande rådslag bestämts är rådslaget slut och samordnaren lämnar sitt uppdrag.

Kontakta fältarna

Elenor Nygren,  Hans-Göran Boström, Maria Bergström och Anton Långdahl. De har sin bas på Kanalgatan 51, nya Ungdomens hus.

E-post: faltverksamheten@skelleftea.se
Telefonnummer: 0910-71 23 11

  

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-11-07