Krishjälp från POSOM

POSOM står för psykisk och social omsorg vid större olyckor och katastrofer. POSOM arbetar för att genom psykiskt och socialt omsorgstagande på sikt förebygga psykisk ohälsa.

POSOM-gruppen kallas ut av SOS Alarm och kan vid behov upprätta stödcentrum. POSOM-ledningsgruppen ansvarar för att stöd ges till drabbade personer.

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många kan få efterverkningar långt senare i livet. Det är av den anledningen viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat. Oftast krävs större åtgärder för att bearbeta det man utsatts för om man väntar. Det är därför viktigt att påbörja bearbetningen i anslutning till själva händelsen.

Vid en större katastrof eller olycka ska POSOM ge praktisk hjälp och stöd till människor som är drabbade av händelsen samt upprätta informations- och stödcentrum. POSOM ska också samverka med övriga av olyckan berörda organisationer.

Företag har enligt Arbetsmiljölagen en skyldighet att ha en egen krisorganisation.

Stödpersoner medverkar vid upprättande av informations- och stödcentrum när POSOM-gruppen kallar. De tar hand om personer som varit inblandade i eller är berörda av händelsen. Hjälper till att lösa praktiska frågor. Samverkar med övriga av händelsen berörda organisationer. Skyddar de inblandade från ytterligare påfrestningar.

 

POSOM arbetar för att

 • Ge psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
 • Vid behov följa upp dem som drabbats och se till att stöd ges även efter det akuta skedet.
 • Genom psykiskt och social omsorg förebygga psykisk ohälsa på sikt.


Vid larm

 • Vid större olyckor eller vid en katastrofsituation kallas POSOM gruppen av SOS Alarm.
 • Vid behov upprättas stödcentrum i lämplig lokal
 • POSOM gruppen ansvarar för att stöd ges till personer som är drabbade.


Aktörer i Posom

 • Socialtjänsten
 • Kyrkan
 • Räddningstjänsten
 • Kommunhälsan
 • Polisen
 • Skola / barnomsorg
 • Skebo 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-04