Bygga och riva - flerfamiljshus och verksamheter

För flerfamiljshus samt i lokaler där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Byggnader som behövs för jordbrukets eller skogsbruket behov får uppföras utan bygglov.

Flerfamiljshus/verksamheter

För flerfamiljshus, handel, industrier, kyrklig verksamhet med mera finns ingen bygglovsbefrielse. För dessa typer av byggnader finns inga undantag såsom Friggebodar och Attefallare. Bygglov krävs även för parkering och skyltar. 

Skogsbruk och jordbruk

Byggnader som behövs för jordbrukets, skogsbrukets och liknande näringars behov får uppföras utan bygglov.  Det kan gälla en rastkoja för rennäringen eller en maskinhall för skogsbruket. Sådana byggnader kan i vissa fall även få uppföras inom strandskyddsområde om det är nödvändigt för byggnadens funktion, men du bör fråga en bygglovhandläggare först. Observera att undantaget från lovplikten är knutet till näringsverksamheten och kan alltså aldrig tillämpas på bostäder. Kraven i Boverkets Byggregler ska följas även om din byggnad är bygglovsbefriad.

Anläggningsavgift

Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära en anläggningsavgift för vatten och avlopp. Läs mer om anläggningsavgifter.

Läs mer om bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du mer information kring vad som gäller när du ska bygga nytt, ändra eller riva.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20
Sida

Bygglov för skyltar

Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden (staden, större orter m.m.) kräver bygglov. Men det finns vissa undantag. I Skellefteå kommu...

Läs mer
Sida

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det ...

Läs mer