Mer om hav, kust och skärgård

Skellefteå är en kustkommun! Kustlinjen från Juvikklubben i söder till Grubbholmen i norr är grovt mätt över 40 mil lång. Därutöver finns 190 namngivna skärgårdsöar och ett stort antal grynnor och skär. Kusten har så länge som människan funnits varit viktig för fiske, jakt och sjöfart.

Kusten utmärker sig också med ett varierande vattenstånd som styrs av rådande lufttryck, vindriktning och till viss del vattentillförsel från intilliggande älvar. Vattenståndet blir högre vid lågtryck med sydliga eller östliga vindar. Under 1700-talet trodde man att vattnet kontinuerligt minskade och ”Wattuminskningens” orsak var föremål för livlig debatt bland de lärde. Senare förstod man att det var landet som höjde sig. Längs Skellefteå kommuns kust uppgår landhöjningen till ca 9 mm/år vilket är störst i världen. Landhöjningen har gjort att man fått flytta hamnar och boplatser allteftersom tillgängligheten från havet förändrats. Liknande anpassningar kommer också morgondagens Skellefteåbor att få göra.

Fisket och framförallt strömmingsfisket var tidigare en viktig sysselsättning för kustbefolkningen. Under 1700-talet fick vi de första yrkesfiskarna som ofta kombinerade fisket med ett litet jordbruk. Överskottet från fisket såldes till inlandet eller i de framväxande industrisamhällena. Antalet yrkesfiskare har dock minskat kraftigt under flera decennier. Ett flertal fina gamla fiskelägen kan man besöka på Kågnäsudden och för den som vill lära sig mer om det gamla kustfisket är ett besök på Båt- och fiskemuseet i Boviken att rekommendera.

Salthalten i Bottenviken är låg och endast 4 – 5 promille jämfört med t.ex. 20 promille i södra Östersjön. Bräckvattenmiljön gör att Bottenvikens fiskfauna skiljer sig från den i saltare hav. Totalt finner man ett 25-tal fiskarter längs kusten och många av dessa fiskarter återfinns också i sötvatten.

Fisken utgör stapelföda för ett flertal fåglar som havsörn, måsar, trutar, tärnor, småskrake, tobisgrissla och på senare år också storskarv. Längs kusten flyttar också en stor del av de fåglar som är på väg mot sina häckningsplatser norrut. På Bjuröklubb och Grundskatan, Västerbottens östligaste fastland ges utmärkta möjligheter att se tusentals fåglar passera i månadsskiftet av april-maj.

Fram till början av 1900-talet utgjorde också säljakten en viktig födkrok för kommunens kustbefolkning. Intensiv jakt och ökade miljögifter i Östersjön under 1960-talet gjorde att sälen minskade dramatiskt i antal. Sedan 1980- och 90-talet har sälen ökat. Framförallt på senhösten finns stora chanser att se våra två sälarter gråsäl och vikare längs hela kusten. Gamla tomtningar som användes av säljägare från 500-talet och 700 år framåt finns att se på Bjuröklubb.

Jakt och fiske i all ära men den egentliga tillväxten längs kusten började under 1800-talets senare del när ångsågarna började byggas vid hamnarna. Sågverken krävde många arbetare och nya samhällen växte upp, dit också köpmän och hantverkare lockades. I hamnarna låg fartyg från när och fjärran för att lasta. Med tiden började också förädlingen av skog till pappersmassa. Sågverk och pappersmassafabriker fanns bland annat i Bureå, Örviken, Sävenäs Clemensnäs, Byske och Renholmen, men en efter en har de lagts ned. På en rad platser kan man fortfarande uppleva spåren från den tid som lade grunden till dagens Skellefteå.

Att färdas på havet har alltid varit viktigt men långt ifrån riskfritt. Trots förrädiska grund ansågs det säkrare att färdas närmast kusten än på öppna havet. På 1800-talet kom de första fyrarna och lotsväsendet byggdes ut och blev en statlig angelägenhet. På Pite-Rönnskär kan man besöka landets näst högsta fyr. Vägen upp till dess topp på 37 meters höjd fördelas över 149 trappsteg som känns i låren när man nått toppen. Utsikten över havet gör dock mödan väl värd.

Skellefteås över 40 mil långa kustträcka med alla dess öar, kobbar och skär kan man se som vårt största friluftsområde med oändliga möjligheter till sol och bad, härliga båtturer, spännande fiske, möten med fågel och säl, långa skridskoturer…Ja klyschan ”oändliga möjligheter” är faktiskt i detta fall ingen överdrift.

 • Aktiviteter vid kusten

  Läs mer om Aktiviteter vid kusten

 • Bränningar och skär

  Längs Skellefteås kuststräcka finns nästan 200 namngivna öar och ett stort antal grynnor och skär. De kan vara de ogästvänligaste platser vid hårt väder och de mest underbara platser att besöka vid bra väder. Och gränsen däremellan är oftast hårfin.

  Läs mer om Bränningar och skär

 • Fågelskådning

  Skellefteå kommuns långa kustremsa med varierande naturmiljöer bidrar till ett rikt fågelliv med mer än 200 arter.

  Läs mer om Fågelskådning

 • Spår av människan vid kust och hav

  Genom alla tider har kusten varit en miljö där människor har levt och verkat. Vattnet var dessutom i gamla tider något som förenade människor mer än det gör idag, när vi oftast färdas på väl iordningställda och farbara vägar.

  Läs mer om Spår av människan vid kust och hav

 • Vanliga arter

  Den stora variationen av olika vattenmiljöer gör det möjligt för ett stort antal fiskarter att leva här. Totalt sett finns över 30 olika fiskarter naturligt på kusten och i sötvatten. Ytterligare tre arter samt ett par hybrider utplanteras årligen i sportfiske-vatten. I kommunen finns cirka 14 arter som kan räknas som vanliga sportfiskar. Det stora utbudet av vatten och olika fiskarter gör att det över hela året är högsäsong för någon typ av fiske på någon plats i kommunen.

  Läs mer om Vanliga arter

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-06