Synpunkter och klagomål inom Stöd och service

Har du synpunkter du vill framföra? Här kan du läsa hur du kan lämna dem och hur Stöd och service tar hand om dem.

Om du har en insats från Stöd och service

Vänd dig gärna till personal så de kan hjälpa dig att komma till rätta med ditt stöd. Du kan också vända dig till chefen för verksamheten. Om du inte vet vem som är chef för verksamheten så kan kundtjänst hjälpa dig. På Stöd och service sida så kan du läsa mer om de insatser som finns och om de serviceförklaringar som beskriver vad du kan förvänta dig av ditt stöd. 

1) Du ringer kundtjänst på 0910-73 50 00
2) När du hör en inspelad röst trycker du 1

Om du vill ge synpunkter, klagomål eller beröm till kommunen

Då kan du lämna synpunkter via webben. Du kan även ringa kundtjänst:

1) Du ringer kundtjänst på 0910-73 50 00
2) När du hör en inspelad röst trycker du 1

När du beskrivit ditt ärende så hanteras det i kundtjänst i ett synpunkt och klagomålssystem. Det innebär att ärendet skickas till rätt person/funktion. Om du vill blir ha återkoppling av någon så får du det. Stöd och service tar del av de synpunkter och klagomål som kommer in under året och använder synpunkterna och klagomålen för att kvalitetsutveckla verksamheterna.

Om du tycker att insatsen inte ges på rätt sätt

Om du tycker du pratat med berörd personal och chef men det du reagerar över fortfarande inte fungerar bra så har du rätt att vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)


Om personalen reagerar på att en person med insats far illa

Personer som har insats inom socialförvaltningen (Stöd och service, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska få ett det stöd och service han eller hon har rätt till utifrån sitt beslut, som kännetecknas av trygga och säkra förhållanden. All personal som är anställda inom socialkontoret har rapporteringsansvar om de uppmärksammar att det uppstått ett missförhållande eller föreligger risk för missförhållande eller. Då görs en rapportering som utreds av socialförvaltningen. Om det bedöms vara ett allvarligt missförhållande så rapporteras bedömningen och utredningen till inspektionen för vård och omsorg.

Alla verksamheter inom Stöd och service har skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden. Uppgifter från dig som brukare, godeman, närstående, telefonsamtal eller mail kan ligga till grund för en anmälan enligt Lex Sarah.

Du som har en insats eller är närstående kan inte själv göra en Lex Sarah anmälan men kan anmäla missförhållanden direkt till personal eller chef. Du kan även vända dig till verksamhetsansvarig om du behöver stöd.

När en anmälan har gjorts finns det inom socialförvaltningen rutiner hur anmälan ska hanteras. Syftet är att direkt göra omedelbara åtgärder om situationen kräver det och göra en händelseanalys; vad har hänt? Varför har det hänt? Hur förhindras en upprepning?

Processen leder till åtgärder på kort sikt och åtgärder på lång sikt. Det kan handla om rättsliga åtgärder, anmälan till länsstyrelse, information till socialnämnd, att åtgärder görs i mål- och resultatstyrning eller andra åtgärder.
När en allvarlig kroppslig eller psykisk skada, allvarlig sjukdom eller död inträffat ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kontaktas för att bedöma om en anmälan ska göras enligt Lex Maria.

Anmälan av allvarliga missförhållanden utanför Stöd och service


Om du som brukare, godeman eller närstående har vänt dig till personal, chef och verksamhetsansvarig utan att en anmälan upprättats. Då kan du själv göra en anmälan om missförhållanden till socialnämnd eller länsstyrelse.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2015-02-10