Stöd och service uppdrag

Stöd och service har uppdrag att på ett professionellt sätt ta emot den person som har ett behov av stöd och service.

Att arbeta utifrån den värdegrund, de styrkort, den verksamhetsidé och den serviceförklaring som ligger till grund för verksamheten.

Stöd och service uppdrag

 • Utreda personens behov på ett sätt som präglas av rättssäkerhet och där vi ser personen ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.
 • Planera och samordna personens stöd utifrån bedömt behov och beslut.
 • Utforma ett stöd som bygger på personens delaktighet och som ökar hans/hennes möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv.
 • I ett vardagsarbete ge rätt stöd där personen omfattas av god omvårdnad, god service och kan leva under trygga förhållanden.
 • Följa upp stödet så att personen får det stöd han/hon har rätt till.
 • Det stöd vi ger bygger på lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), socialförsäkringsbalken och lagen om hälso- och sjukvård (HSL). 
  Du kan läsa mer om detta här


Stöd och service värdegrund

 • Den enskildes vilja till privatliv ska respekteras.
 • Den enskildes självbestämmande och integritet ska respekteras. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ha inflytande och medbestämmande över sina insatser.
 • Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet ska eftersträvas. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
 • Varje beslut om insats fattas efter en individuell prövning. Insatserna följer beslutet och anpassas till den enskilde.
 • Den enskilde får ett gott bemötande och det vi erbjuder håller hög kvalitet.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-12-01