Kvalitet och utveckling inom Skellefteå kommuns förskolor, fritidshem och skolor

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom hela grundskolan och grundsärskolan.

Det pedagogiska arbetet och mötet mellan pedagog och barn och elever utgör grunden för varje barns och elevs utveckling. Sedan lång tid tillbaka har det funnits ett tydligt fokus på att verksamheten inom för- och grundskolenämndens verksamhetsområde ska ha ett 1-16 års perspektiv. Det har sitt ursprung i skollagen som uttrycker ett barn- och elevfokus. Med andra ord att det är barnets och elevens utveckling som ska stå i centrum.

På så sätt skapas förutsättningar att varje barn som börjar i förskolan kommer att vara en viktig individ hela vägen från det att man börjar i förskolan till dess att eleven går ut årskurs 9.

Kvalitetsredovisning 2018 förskola, grundskola och fritidshem (pdf, nytt fönster) 

Lokalt arbetar rektorer med det systematiska kvalitetsarbetet - du hittar informationen i kvalitetsberättelser på  hemsidorna för förskolor, grundskolor och grundsärskolor.
 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-01-14