Tidplan

Scharinsprojektet är indelat i tre faser.

Tidsplan

Projektets tre faser:

  • Fas 1 (2001-2008) är avslutat då rivning av byggnader samt minimering av miljörisker ovan jord gjordes.
  • Fas 2 som nu pågår är marksaneringsåtgärder av de västra delområdet samt markundersökningar av Härvelträsketområdet, den östra delen av Scharinsområdet. Om allt går planenligt är denna fas klar 2013.
  • Fas 3 (2012-2016) innebär marksaneringsåtgärder av Härvelträsket.


Västra delarna av Scharinsområdet planeras vara helt återställda under 2013 och hela Scharins-området planeras vara tillgängligt för ny verksamhet 2016.
 


 


 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07