Strandskydd

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. För att få bygga inom strandskyddat område måste du få strandskyddsdispens av bygg- och miljönämnden.

Film om strandskyddet

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en interaktiv utbildning för webben som förklarar strandskyddsreglerna på ett lättillgängligt sätt.

Gå till webbutbildningen om strandskyddet (nytt fönster)

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är en generell lag som gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Varför finns strandskyddet?

  1. För att allmänheten ska ha tillgång till strandmiljöerna för bad, friluftsliv och avkoppling
  2. För att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vid våra vatten

Vilka åtgärder begränsas av strandskyddet?

  • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
  • gräva, muddra eller utföra förberedelser för anläggningar eller byggnationer
  • uppföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten, till exempel trädäck, plattläggningar, möbler, belysning, gräsmatta mm
  • utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

Utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har möjlighet att i områden där de anses nödvändigt utifrån strandskyddets syfte utvidga strandskyddet från 100 m upp till 300 meter. Under perioden 2010-2014 genomförde länsstyrelsen en översyn av tidigare tagna beslut. För Skellefteås del resulterat översynen i 24 beslut om utvidgat strandskydd. Områden i varierande storlek fick en utvidgning av strandskyddet från 100 meter till 200 meter.

Beslutet överklagades bl.a. av Skellefteå kommun och i februari 2016 upphävde Regeringen Länsstyrelsen beslut som rör Skellefteå kommun på grund av fel i delgivningen. Denna brist kommer Länsstyrelsen att åtgärda under våren 2016.

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Strandskyddsdispens ges av bygg- och miljönämnden.  Vid ingrepp i vattnet krävs även en anmälan om vattenverksamhet.

När en dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska det finnas en fri passage som är minst några tiotal meter bred. Passagen är till för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

 Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-19
Sida

Strandskyddsdispens

Har du planer på att anlägga en pir, en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 1...

Läs mer