Detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar.

 

Gällande detaljplaner

Via kartan hittar du gällande detaljplaner

Pågående detaljplaner (under bearbetning)

 

Granskning: Detaljplan för Hedensbyn 25:47, Magasinet 5 m.fl, Hedensbyns företagspark

Möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter.

Granskning mellan 2020-07-07 och 2020-08-26,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Hedensbyn 25:47, Magasinet 5 m.fl, Hedensbyns företagspark

Samråd: Detaljplan för Storkåge 11:16 m.fl.

Möjliggöra en fortsatt utveckling av Norra Skogs sågverk på fastigheten Storkåge 11:16.

Samråd mellan 2020-07-01 och 2020-08-20,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Storkåge 11:16 m. fl.

Granskning: Detaljplan för del av Sörböle, utvidgning av Hammarängens industriområde

Fortsatt utveckling av Hammarängens industriområde söderut.

Granskning mellan 2019-06-26 och 2020-08-03,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för del av Sörböle, utvidgning av Hammarängens industriområde

 
Granskning: Detaljplan för kvarteret Oxen

Möjliggöra lokaler med centrumverksamhet (butiker, kontor etc) samt bostäder.

Granskning mellan 2020-06-26 och 2020-08-03,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för kvarteret Oxen

Samråd: Detaljplan för del av Sörböle 16:8, Tuböle
Möjliggöra byggnation av bostäder. 

Samråd mellan 2020-06-22 och 2020-08-14,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för del av Sörböle 16:8, Tuböle

Granskning: Detaljplan för Bergsbyn 5:79 m.fl..

Möjliggöra större industri.

Granskning mellan 2020-06-22 och 2020-08-12,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Bergsbyn 5:79 m.fl.

Samråd: Detaljplan för Bovikens havsbad, campingplats m.m.

Möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad. Detta för att kunna bibehålla, men även öka dess attraktivitet. 

Samråd mellan 2020-06-05 och 2020-08-24,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Bovikens havsbad, campingsplats m.m.

Detaljplan för Furuskogen 1:3, 3:2, 3:9, samt del av 2:1 och 3:1
Möjliggöra utökning av fastigheter Furuskogen 1:3, Furuskogen 3:2 och Furuskogen 3:9-

Granskning mellan 2020-04-27 och 2020-05-18,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Furuskogen 1:3, 3:2, 3:9, samt del av 2:1 och 3:1

Detaljplan för Bureå 21:35

Ändra markanvändningen för fastigheten Bureå 21:35 från allmänt område till bostäder.

Granskning mellan 2020-04-01 och 2020-04-22,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Bureå 21:35

Detaljplan för Släden 1 och del av Sörböle 16:8

Möjliggöra bebyggelse av flerfamiljshus.

Granskning mellan 2020-03-04 och 2020-03-25,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Släden 1 och del av Sörböle 16:8

Detaljplan för Medle 40:1 och Medle 30:1

Möjliggöra utveckling för befintlig verksamhet (Dahlgrens).

Granskning mellan 2020-02-11 och 2020-02-25.
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Medle 40:1 och Medle 30:1

Antagen/Överklagad: Detaljplan för Gösen 9, Centrala stan

Påbyggnad av befintliga byggnader med fler bostäder. Viss utbyggnad mot gatan där kontor m.m. tillåts.

Detaljplanen antogs 2019-04-02 men har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Detaljplan för Gösen 9

Detaljplan för Näsuddens industriområde (Skelleftehamn 2:7)

Möjliggöra industri på det som idag är planlagt som upplag.

Granskning mellan 2019-05-25 och 2019-06-24.
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Näsuddens industriområde (Skelleftehamn 2:7)

Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1, Kågedalen

De delar som idag används som tomtplats ska hamna inom kvartersmark för bostadsändamål.

Samråd mellan 2019-01-30 och 2019-02-20.
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1 

Detaljplan för Bergsbyn 35:1 (Gunsen)

Skapa en förtätning med enbostadshus på något större tomter än normala villatomter.

Granskning mellan 2013-11-18 och 2013-12-16,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Bergsbyn 35:1 (Gunsen)

Detaljplan för Kapella 9, Centrala stan

Högre bebyggelse med bostäder och verksamheter av stadsmässig karaktär.

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Detaljplan Kapella 9

Detaljplan för Skelleftehamnsleden Östra leden

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Detaljplan för Skelleftehamnsleden Östra leden

Detaljplaner i uppstartsskede

Skellefteå kommun får in många ansökningar och förfrågningar om detaljplaner. Här listas de planer som har påbörjats:

Detaljplan för Måsen 21, Centrala stan
Detaljplan för Polaris 8 och 39 samt del av Skellefteå 4:1, Centrala stan
Detaljplan för Orkestern 2 och 7 mm, Sjungande dalen
Detaljplan för Nattkvarteret 4, Anderstorp
Detaljplan för Orgeln 2 och del av Skellefteå-Prästbordet 8_8, Prästbordet
Detaljplan för del av fastigheten Sörböle 16_8 samt Sörböle 2_5, Anderstorp
Detaljplan för kv. Grimman samt del av Bergsbyn 1:35
Detaljplan för kvarteret Björnen
Detaljplan för Lövångers-Avan 3:5
Detaljplan för Bovikenbadet
Detaljplan för del av Sörböle 1:2
Detaljplan för Skellefteå Prästbord s:5 (Bonnstan)
Detaljplan för Gymnasieskolan 1
Detaljplan för Kv Laxen m fl
Detaljplan för Storkåge 74:1
Detaljplan för Bergsbyn 6:87 (Lillgrundet)
Detaljplan för Ostvik 10:33 (Svinön)
Detaljplan för Kapella 11
Detaljplan för del av Sunnanå 13:1
Detaljplan för Vagnen 7, Sörböle
Detaljplan + Planprogram för Lejongapet 1 och del av Skellefteå 6:1, Getberget
Detaljplan för del av Möröbacke 1:1
Detaljplan för Burvik 5:13, 5:12 och 5:10
Detaljplan för Eddan 10 m.fl.
Detaljplan för Sirius 16
Detaljplan för del av kv Kannan och Myntet

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-07-20