Fiskeregler för kusten

Havs och Vattenmyndigheten (förkortas HaV) är den myndighet i Sverige som fastställer vilka nationella bestämmelser som gäller fiske på det som kallas allmänna vatten, vilket i praktiken innebär fiske i havet längs kusten samt i Sveriges fem största sjöar. Utöver HaV:s bestämmelser kan även lokala regler gälla i gränsområdet där älvarna rinner ut i havet. Tänk på att det alltid är ditt eget ansvar som fiskare att veta vilka regler som gäller där du ska fiska.

Nationella fiskeregler

Mer om de nationella fiskereglerna för allmänna vatten kan du läsa här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fiskeregler/fiskeregler-for-fritidsfiske.html

Sök fiskeregler via karta: www.svenskafiskeregler.se

Lokala fredningsområden i älvarnas mynningar

Utanför fyra av de fem kustmynnande älvarna (Åby-, Byske-, Kåge-, Skellefte- och Bure älvar) i Skellefteå kommun finns statligt beslutade fredningsområden med särskilda fiskeregler för att skydda älvarnas lokala bestånd av lax och öring. Undantaget är utanför Skellefteälven där odlad lax och öring sätts ut som kompensation för kraftverksutbyggnaden i älven. I Skellefteälvens mynningsområde finns det som kallas för terminalfiskeområde vars syfte är att gynna fisket efter dessa odlade fiskar.

Inom fredningsområden, med sina olika restriktionsgränser, utanför kommunens laxälvar gäller särskilda regler för fiske med handredskap, rörliga redskap och fasta redskap. Mer om dessa regler kan du läsa på länkarna nedan. Lagtext och beskrivning på regler och gränser för de olika områdena finns i Havs och Vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS).

Förtydligande: Skellefteå kommun tar ej ansvar för eventuella felaktigheter i denna information. Vid rättstillämpning av fiskerilagstiftningen gäller HaV:s tryckta utgåva. Ansvaret ligger alltid på den fiskande att följa bestämmelserna.

Länk till bestämmelser för Åbyälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Byskeälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Kågeälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Bureälvens fredningsområde

Länk till bestämmelser för Skellefteälvens terminalfiskeområde

Observera att det utanför övriga kustmynnande vattendrag inom Skellefteå kommun gäller totalt fiskeförbud från och med den 1 september till och med den 31 december inom 200 m från mynningen.

Vad är fasta redskap, rörliga redskap och handredskap?

I fiskerilagstiftningen nämns några olika typer av redskap. För vissa redskap krävs tillstånd och för andra redskap är användandet mer fritt. På länken nedan kan du läsa mer om hur de olika redskapen definieras.

Länk till "Vad är fasta redskap, rörliga redskap och handredskap?"

Hur ska redskapen märkas?

Vid fiske med rörliga och fasta redskap ska redskapen märkas. På länken nedan kan du läsa mer om hur du fritidsfiskare ska märka ut dina redskap.

Länk till "Hur märker jag mina redskap?"

Förbud mot fiske inom 3-meters djupkurvan

Längs kusten inom Skellefteå kommun råder förbud mot fiske med nät på grundare vatten än 3-meters djupkurva, enligt gällande sjökort, under vissa tider på året. Detta för att skydda den hotade havsöringen.

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni samt fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske bedrivas med nät med mindre maskstorlek än 37 millimeter fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Fiskeregler i sjöar och vattendrag

De flesta sjöar och vattendrag i Skellefteå kommun ingår i något av de 30 olika fiskevårdsområden som finns inom kommunen. I dessa vatten har fiskerättsägarna genom sin förening möjlighet att tillämpa begränsningar i fisket, vilka då gäller utöver fiskereglerna enligt HaV:s bestämmelser. 

Information om de olika fiskevårdsområdena hittar du här:
https://www.skelleftea.se/upplev/friluftsliv/fiske/fiskevardsomraden

Vid frågor om lokala fiskeregler eller fiskekort kontaktas respektive fiskevårdsområdesförening.

För de vatten som inte ingår i ett fiskevårdsområde krävs fiskerättsägarens tillåtelse innan du fiskar, samt att du måste följa Havs och Vattenmyndighetens regler där dessa gäller.

Fisket i Skellefteälven

I Skellefteälven från mynningen i havet till dammen i Mobacken gäller Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter.

Lax: Tillåtet att fiska året runt. Minimimått 50 cm.
Öring: Fredad från 1 september - 14 oktober. Minimimått 50 cm. Max en öring med fettfena per fiskare och dygn. Ingen begränsning per dygn för odlad öring (saknar fettfena).
Harr: Fredad från 15 april - 31 maj. Minimimått 35 cm.

Utöver dessa regler kan fiskerättsägare och fiskevårdsområden sätta ytterligare begränsningar. På denna sträcka finns ett fiskevårdsområde vilket är Lejonströms fiskevårdsområde.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-06-22