Förebygga och upptäcka socialt utanförskap

Skellefteå kommun genomför under ett antal år ett projekt som går ut på att utveckla det förebyggande sociala arbetet i skola och socialtjänst, för att hitta och upptäcka grupper i behov av särskilt stöd så att de kan få rätt stöd i ett tidigare skede.

Projektet tar avstamp i grundtanken att det finns ett samband mellan hur barn och ungdomar klarar sin skolgång och vilka behov av socialt stöd som de har eller kommer att ha genom livet. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Umeå universitet och innebär att två doktorander har anställs i samverkan mellan de två huvudmännen. Ena doktoranden kopplas till skola och den andra till socialtjänsten. Projektet startade hösten 2015.

Bakgrund

Det är sedan tidigare känt att skolan kan vara såväl en skydds- som en riskfaktor för utsatta barn och ungdomar. Från ett kommunalt synsätt är det viktigt att se barn och ungdomar ur ett helhetsperspektiv. Dels är de kommuninvånare med samma rätt till trygghet, välfärd och självrespekt som alla andra, dels är de elever som både har en rättighet och skyldighet att ta till sig av de kunskaper som skolan har att erbjuda. Vissa barn och ungdomar är dessutom föremål för särskilda insatser från socialtjänstens sida. Dessa insatser kan inte alltid vara kända av skolan, oftast ska de inte heller vara det. Samtidigt finns det ett värde i att kommunen, i den mån det är möjligt, hittar arbetssätt som gör att olika delar i organisationen drar åt samma håll för barnens bästa. Skellefteå kommun vill fördjupa förståelsen för hur skola och socialtjänst kan samverka, genom att utforska skolan som en förebyggande och skyddande social miljö och att ha en gemensam arena där man upptäcker barn med särskilda och gemensamma behov.


Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att hitta och erbjuda rätt stödinsats i tid för att på så sätt få ett effektiva tillvägagångssätt för att förebygga och upptäcka utsatta barns behov av socialt stöd och omsorg under utbildningens gång och efter avslutad skolgång. De som åsyftas i detta fall är barn och elever som är aktuella inom socialtjänsten samt har beteendeproblem och sociala svårigheter i skolan. Syftet är också att möjliggöra för Skellefteå kommun att via kommundoktorander få underlag som bekräftar ifall insatser faktiskt leder till avsedda resultat och därmed motiverar att annan verksamhet kan reduceras. Slutligen syftar detta projekt även till att öka inslaget av disputerade medarbetare i kommunen, detta sett utifrån våra verksamheters framtida kompetensbehov. En intention är att forskning och praktik närmar sig varandra.

I området skola handlar forskningsuppdraget om att vara uppmärksam på olika typer av övergångar i verksamheten. Det kan vara övergången mellan grundskola och gymnasium, övergången från preparandutbildning till nationellt gymnasieprogram, övergången från gymnasieskola till arbetsmarknad, eller övergången från en situation då en elev har omfattande stödåtgärder i särskild verksamhet till en situation då eleven ska var inkluderad i sin ordinarie klass. I alla dessa delar är det också relevant att inom forskningsprojekten vara uppmärksam på vilka framkomliga vägar som finns för samverkan mellan skola och socialtjänst. 

För socialtjänstens del handlar det om att upptäcka barn i behov av särskilt stöd tidigare. Socialsekreterarna möter de mest utsatta barnen med redan identifierade problem på individnivå. Hur kan man tidigt med utökat helhetsperspektiv över organisationsgränserna bidra till fler och bättre samordnade insatser och synliggöra barnens utsatthet med fokus på miljöaspekter både i hem- och skolmiljö.
 

Doktorandtjänsterna

Doktoranderna arbetar 20 % i verksamhet inom socialtjänsten respektive skola för att möjliggöra att forskningen som ska bedrivas under projektet ska vara verksamhetsnära. Kommunen ser också att doktoranderna helst lägger fram en sammanläggning för sin disputation. Detta för att möjliggöra flera mindre studier inom projektet. Dessa studier kan presenteras i separata artiklar på antingen svenska eller engelska.

Utöver den handledare som doktoranderna har vid universitetet  har de tillgång till kommunal handledare som dels är väl insatt i kommunens olika verksamhetsgrenar, men också har insikt i utmaningarna inom en forskarutbildning. För de olika förvaltningarnas del är dessa tillsättningar strategiskt viktiga för framtiden och därför är det kommunens ambition att doktoranderna fortsätter sina anställningar inom kommunen i direkt anslutning till detta projekts avslutning.

För skolförvaltningarnas del arbetar doktoranden 20 % på det nya resurscentra som startades upp hösten 2015. Resurscentrat är en verksamhet skild från andra kommunala skolor. Resurscentrat är till för de elever som av olika skäl behöver bryta mönster under en tidsbestämd period. Alla kommunens elever ska kunna gå på sin hemskola och där ”bli sitt bästa jag” och inkluderingstanken genomsyrar därför allt pedagogiskt arbete. Ibland kan det dock behövas ytterligare kompetens och stöd för eleven som hemskolan inte kan tillhandahålla. Det ska resurscentrat ge under den period eleven befinner sig på resurscentrat. Samtidigt ska också hemskolans elever och personal förberedas för elevens återgång till hemskolan, något som är centralt för att återgången ska fungera.

Organisatoriskt definieras resurscentrat som en särskild undervisningsgrupp, eftersom hemskolan fortfarande har huvudansvaret för eleven. Resurscentrat ska samordna all central verksamhet för särskilt stöd i gemensamma lokaler, för att på så vis nyttja befintliga kompetenser. Det redan befintliga Pedagogiska stödteamet, som är en central enhet bestående av kuratorer, specialpedagoger samt lärare och pedagogiska assistenter, blir länken mellan hemskolan och resurscentret. Deras uppdrag är att utbilda hemskolans personal och elever så att en återgång fungerar bra. Den doktorand som ska arbeta inom skolförvaltningarnas verksamheter kommer att arbeta med frågor som ligger nära Pedagogiska stödteamets uppdrag.

För socialtjänsten del arbetar doktoranden 20 % på ett av kommunens socialdistrikt. Praktiskt så följer doktoranden de anmälningar som kommer från skolan via utredning och insats.  För att specifikt lägga fokus vid hur man ytterligare genom helhetssyn och samerkan kan förbättra barnets livsmiljö. Titta på vad som är gjort, hur man kan tänka annorlunda och involvera andra i uppdraget tidigare. För socialtjänstens del finns mycket material som man har tillgång till via registerslagning. Detta för att se vad som fungerar och inte fungerar och hur vårt stöd borde utformas och titta på hur vi kan jobba på den gemensamma arenan mellan skola och socialtjänst.

 

Förväntade resultat

Genom verksamhetsnära forskning vill Skellefteå kommun höja den allmänna kunskapsnivån inom förvaltningarna. När den egna verksamheten analyseras ökar möjligheterna till medveten självreflektion bland all personal.  Dessutom vill Skellefteå kommun i högre grad än tidigare ta till vara på forskarutbildade personers kompetens. Därmed förväntar sig kommunen att projektet ska ge resultat som märks under projektets gång genom att olika verksamhetsdelar engageras, studeras och deltar i fortbildning. Projektet förväntas också ge långsiktiga resultat genom att kommunen tillförs forskarutbildad kompetens. Dessa kort- och långsiktiga resultat kan sammanfattas i följande punkter:

  • Doktoranderna fortbildar och återkopplar kontinuerligt till personal i förskola, grundskola, gymnasieskola och socialtjänst utifrån de framgångsfaktorer som synliggörs i deras undersökningar. 
  • Forskningen presenteras i form av minst en skriven vetenskaplig artikel per år.
  • Projektet synliggör hur verksamheten kan ställas om för att förbättra utsatta barn och ungdomars möjligheter.
  • Doktoranderna fullföljer sina studier och fortsätter som utvecklingsdrivande medarbetare hos kommunen.

 

Kontakt

Du som nu blivit intresserad och vill veta mer kontaktar Carina Mörk Lidgren, enhetschef på Individ- och familjeomsorgen (carina.morklidgren@skelleftea.se) eller Staffan Åkerlund, verksamhetscontroller vid skol- och kulturkontoret (staffan.akerlund@skelleftea.se).


 

Öppettider

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-24