Frågor och svar om Norrbotniabanan

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13

Frågor & svar

 • När får jag tycka till om planen för Bureå?

  Vi har ett uppdrag från politiken att ta fram en ny översiktsplan för Bureå. Arbetet inleddes vintern 2017 och planeras vara färdigt för antagande 2020. När ett förslag till plan finns kommer den att ställas ut på samråd.

 • Kan Bureå verkligen få dubbelt så många invånare?

  Ja. En station i Bureå skulle dra nytta av närhet till flygplats, E4 och hamn. Hela kommunen växer och med attraktiva lägen vid vattnet är det inte orealistiskt att Bureå ökat i invånarantal 2050. Kommunen ska i den fysiska planering möjliggöra för det, sen får framtiden utvisa hur det faktiskt blir.

 • Varför får inte Lövånger och Burträsk någon station?

  Sträckningen av järnvägskorridoren genom Skellefteå kommun beslutades av Trafikverket 2010. På Trafikverkets hemsida i järnvägsutredningen JU120, kan du läsa mer om grunderna till beslutet om just denna sträckning.

 • Hur tänker kommunen kring att minska järnvägens barriäreffekt?

  Tillsammans med Trafikverket utreder vi möjliga passager under järnvägen i centrala Skellefteå. För att minska barriäreffekten för gång- och cykeltrafik anser vi att de framtida passagerna bör vara fler och med en betydligt bättre standard än dagens. För bil- och busstrafik handlar det om att hitta alternativ till nuvarande korsningar med Lasarettsvägen och Grenvägen.

 • Kommer min väg att stängas?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Passerar linjedragningen av Norrbottniabanan er väg är det troligt att den kommer att beröras. När järnvägsplanerna genomförs, kommer ersättningsvägar samt ett antal planfria passager över eller under järnvägen att byggas.

 • Måste jag sälja min fastighet?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Trafikverket ansvarar även för eventuella inlösen av fastigheter.

 • Blir det en station i Bureå?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Det planeras för en station för resandeutbyte i Bureå.

 • Är den lösning som kommunen nu gör för bussarna en del av nya resecentrum?

  Nej, flytten av regionbussar och vänthall görs för att bereda plats för kulturhuset. Resecentrum kommer att hamna öster om nuvarande stationsbyggnad, i anslutning till kulturhuset. Lokalbussarna kommer fortsatt att gå från Kanalgatan under tiden Kulturhuset byggs.

 • Varför gräver ni inte ner järnvägen genom centrala Skellefteå?

  Den frågan har varit under utredning där Trafikverket och Skellefteå kommun kommit fram till att det kostar för mycket pengar i förhållande till nyttan.

 • Hur värnar ni om Innerviks naturreservat?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Trafikverket kommer att utreda vilka naturvärden som finns längs sträckningen och eventuell kompensation.

 • Tas det hänsyn till kulturvärden längs sträckan?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Trafikverket har gjort en kulturvärdesinventering under våren/sommaren 2017.

 • Jag bor just utanför korridoren, behöver jag vara orolig för buller med mera?

  Trafikverket har ansvaret för byggandet av Norrbotniabanan och kommer att utreda frågor om buller och vibration under våren 2018. Det finns riktvärden som de ska förhålla sig till.

 • Min tomt ligger inom korridoren och jag vill söka bygglov, kommer jag att få det?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan och bevakar de bygglov som söks inom korridoren. Men alla bygglovsärenden prövas individuellt, så rådgör med kommunens bygglovshandläggare om just ditt ärende.

 • När kommer resecentrum att stå klart?

  Vi avvaktar regeringens beslut om Trafikverkets förslag till järnvägsplan. Tidplan och utbyggnadstakt för resecentrum påverkas av detta beslut.

 • Vad händer med resecentrum?

  Resecentrum är planerat att hamna öster om nuvarande stationsbyggnad, i anslutning till kulturhuset. Planeringen av nya resecentrum i Skellefteå är påbörjad och vi följer planerna för Norrbotniabanan.

  Läs mer om projektet på www.skelleftea.se/resecentrum

 • Vem får lämna synpunkter på planen?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Trafikverket  bjuder in alla fastighetsägare som ligger inom korridoren via brev till samrådet. Inbjudan annonseras även i lokaltidningen för övriga intressenter. Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter till Trafikverket. 

 • Min mark ligger inom korridoren för Norrbotniabanan – vad händer?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Alla markägare och fastighetsägare bjuds in till informations- och samrådsmöten av Trafikverket, som även har ansvaret för mark- och fastighetsfrågor.

 • När fortsätter järnvägsplanerna norrut?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Det beror mycket på fortsatt finansiering och planer hos Trafikverket.

 • Var kan jag läsa mer om Norrbottniabanan?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Det är på Trafikverkets webbplats som den mest detaljerade informationen finns. Se www.trafikverket.se/norrbotniabanan/ 

  Mer information finns även på www.norrbotniabanan.se 


 • När blir Norrbotniabanan verklighet?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Målet är att hela sträckan från Umeå till Luleå ska vara klar år 2030 men byggandet är i dagsläget inte finansierat. Mycket beror på om regeringen beslutar att Norrbotniabanan ska vara en del i den nationella planen för infrastruktur, det vill säga att det finns pengar avsatta för byggandet samt att tidplanen går att genomföra. Vi utgår från att banan ska bli av och planerar och förbereder för att det ska gå så snabbt som möjligt, för Norrbotniabanan behövs!

 • Vilken sträcka handlar det om?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Under våren 2017 tar Trafikverket fram järnvägsplaner för sträckan Umeå C–Skellefteå C. Hela Norrbotniabanan blir 27 mil från Umeå i söder till Luleå i norr.

 • Vilket ansvar har Skellefteå kommun i förhållande till Trafikverket?

  Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Deras planer påverkar våra strategier, översiktsplaner, detaljplaner samt befintlig infrastruktur som vägar gång och cykelbanor. Därför samordnar vi vår planeringsprocess med den nationella. Trafikverket har täta kontakter med berörda kommuner, regioner och länsstyrelser.