Dataskydd

Skellefteå kommun vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Skelleftebo och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att

 • tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård
 • utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark
 • ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering
 • ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp
 • utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel
 • utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare
 • tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande
 • samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism
 • genomföra val
 • nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll
 • ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda
 • administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar
 • administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer
 • hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister
 • informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang
 • rekrytera nya medarbetare
 • genomföra upphandling.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vill du veta mera om personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med behandlingen kan du lämna klagomål till datainspektionen.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens kundtjänst. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan eller anmälan till oss. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med olika typer av verksamhetsstöd. I de fallen upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal så att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom organisationen Skellefteå kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Vem är dataskyddsombud?

Skellefteå kommun har tre dataskyddsombud. Jenny Forsell för socialnämnden, Patrik Nilsson för nämnden för support och lokaler och Isak Nyberg för övrig verksamhet. Om du vill ha kontakt med dataskyddsombudet kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med rätt dataskyddsombud. Kundtjänst nås på tel 0910 – 73 50 00 eller på e-post dataskyddsombud@skelleftea.se

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Bild och video på webbplatsen

Alla människor får inte – eller bör inte – synas på bild i offentliga sammanhang, till exempel dem med skyddad identitet.

Enligt dataskyddsförordningen krävs det tillstånd av personer vars namn och bild finns publicerade på en webbsida på Internet.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna personer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. När barn före gymnasieålder fotograferas eller filmas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering.

Se exempel på när du behöver samtycke på vår sida om dataskyddsförordningen. Här hittar du också blankett för skriftligt samtycke.

Läs mer om namn och bildpublicering på vår webbplats
Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-26
Sida

Kamerabevakning

Skellefteå kommun har kamerabevakning på ett antal ställen i kommunen där allmänheten har tillträde. I dessa fall krävs ett särskilt tillstånd.

Läs mer