En bild på elever som går på gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en utbildning och vänder sig till dig som har en
utvecklingsstörning. Den sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Gymnasiesärskolan ska stimulera till personlig utveckling och social gemenskap. Den ska också ge möjlighet att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen är därför mycket flexibel. Vårt mål är att du som elev ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Den ska ge dig en god grund för att sedan söka arbete eller fortsätta studera, och ge de kunskaper som behövs för att delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen ska även stärka grunden för det livslånga lärandet.

På gymnasiesärskolan sker arbetet i mindre grupper. Undervisningen utgår från dina enskilda behov och förutsättningar. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment Du som elev har en egen individuell studieplan.

Gymnasiesärskoleutbildningar finns på tre skolor: Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Vi erbjuder både nationella och individuella program.