Elevhälsa

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befattningshavare inom skolan.

Kurator

Kuratorn arbetar med enskilda elevkontakter. Det kan gälla praktiska problem som boende, resor, men också funderingar och oro hos eleven själv eller för andra. Kurator samordnar temadagar och gruppaktiviteter.
Kurator har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Du har rätt att under skoldagen uppsöka skolhälsovården för rådgivning, samtal och enklare sjukvård. Öppettiderna kan variera mellan skolorna.

Alla elever i årskurs 1 erbjuds under första läsåret ett hälsobesök/hälsosamtal i enlighet med skollagens §27.

Här kan du läsa mer om hälsobesöket.

Skolsköterska har tystnadsplikt.

Skolläkare

Du kan få möjlighet att träffa skolläkaren efter att du träffat skolsköterskan. Det kan då handla om olika besvär som stör din hälsa och ditt skolarbete eller själva orken att vara i skolan. Skolläkaren gör också så kallade medicinska kartläggningar som ett led i utredning av misstänkta funktionshinder.
Skolläkare har tystnadsplikt.

Specialpedagog

Har du behov av särskilt stöd när det gäller dina studier så kartlägger specialpedagogen detta och sätter in stöd som behövs. Kontakt kan tas av eleven själv, av förälder eller mentor.

Studievägledare

När du funderar över dina studieval, ditt framtida yrkesval, din studieplan m.m. är studievägledaren en naturlig samtalspartner. Studievägledaren ger både enskild och klassvis information och vägledning. Här hittar du våra SYV.

Elevassistent/Pedagogisk assistent

Elevassistent/pedagogisk assistent arbetar i klass för att ge elever stöd och hjälp under lektionerna. Kan även hjälpa till med läxläsning.

Fritidspedagog/Fritidsledare

Fritidspedagog/Fritidsledaren finns som en resurs på skolan. Alla elever kan komma för att få stöd och hjälp. Elevråd, kamratombud, student- och examensarbete samt klassarbete tillsammans med elevhälsa är några uppgifter som fritidsledaren har.

Diskriminering och mobbing

Gymnasieskolorna i Skellefteå kommun skall aktivt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar. Skolorna har även ansvar att utreda, dokumentera och åtgärda när något sådant inträffar.
Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har handlingsplaner mot mobbning och kränkning.
Alla gymnasieskolor har utbildade kamratombud. När elever upptäcker mobbing och kränkande handlingar i sina klasser meddelar de personal på skolan.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska upprättas för en elev som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller har andra svårigheter i sin skolsituation och ska ges särskilt stöd. Programmet ska användas av eleven och skolan för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten för eleven. Arbetet med åtgärdsprogram ska utgå från elevens behov, elevens styrkor och svagheter samt vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Eleven själv och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att elevens synpunkter inhämtas och beaktas. Hänsyn ska tas till barnets bästa. Arbetet ska omfatta hela skolsituationen. Genom uppföljning och utvärdering kan programmet användas för att bedöma elevens framsteg och framtida behov av stöd. Åtgärdsprogram beslutas av rektor. Beslutet delges eleven och vårdnadshavaren. Beslutet kan överklagas av eleven eller vårdnadshavaren. 

För kontakt med elevhälsan ring kommunens Kundtjänst 0910-73 50 00 så förmedlar de kontakt med rätt elevhälsapersonal

Elevhälsapersonal Anderstorpsgymnasiet

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolläkare

Jan Eric Eriksson 

Skolsköterskor

Anna-Carin Stenlund

Helen Granström

Kuratorer

Tomas van der Kwast

Joel Boström

Specialpedagoger

Lena Lundberg

Karin Karlsson

Lena Andersson

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

 

Elevhälsapersonal Baldergymnasiet

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolläkare

Hansi Nurmi 

Skolsköterska

Ulrika Brännström

Viktoria Holmström

Kurator

Liza Lundkvist

Barbro Bjurman

Specialpedagog
Emma Ölvebring

Gabriella Nyback

Sandra Berggren

Emma Kärnebro

Fritidspedagog

Rikard Tjärnström

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

 

Elevhälsapersonal Naturbruksgymasiet

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolläkare

Rekryteras

Skolsköterska

Josefin Lundberg

Kurator 

Sandra Lidén

Specialpedagog Anna Åström

Fritidsledare

Sandra Lidén

Marina Lundmark

Internatföreståndare

Marina Lundmark

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00