Ledighet från skolan

Grunden är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller problem i familjen, alltså orsaker som även ger en anställd rätt till ledighet. Om skolan ska kunna ge ledigt i andra, icke tvingande fall, måste skolan kunna göra bedömningen att ledigheten är viktigare för elevens utveckling och studier än att delta i skolans verksamhet.

Några exempel:

  • Semesterresor eller arbete kan nästan aldrig bedömas som en giltig frånvaroorsak. 
  • Andra studier, deltagande i tävlingar på riksnivå och liknande ledighetsorsaker bör som regel bedömas som giltiga.
  • Körkortsstudier bör som regel läggas på fritid eller håltimmar men ledighet kan ges begränsad omfattning för att stödja elevernas körkortsutbildning.

Ogiltig frånvaro

Om eleven eller förälder ändå väljer att ta ledigt istället för att delta i skolarbetet, noteras ogiltig frånvaro. Det är i sådana fall elevens/föräldrarnas beslut och skolan bör bara upplysa om konsekvenserna, sämre studieresultat, ingen rätt till stödundervisning eller andra extra insatser från skolans sida för att mildra konsekvenserna av frånvaron. Elever som har alltför hög frånvaro under längre tid riskerar även att CSN beslutar om indragning av studiebidraget.

Särskilda skäl

Det är viktigt att komma ihåg att beslut om ledighet alltid är en bedömning från fall till fall. Även ledighet för t ex semesterresor kan i vissa fall beviljas, men då måste särskilda skäl föreligga.

Ansök hos din mentor

Ansökan om ledighet görs hos mentor som kan besluta om ledighet upp till tre dagar per termin. Längre ledigheter ska tillstyrkas av mentor och beslutas av rektor.

Vad vill du göra?

Ledighetsansökan elev