Elevs rätt till studiehandledning på modersmålet

Enligt gymnasieförordningen kap 9 gäller följande:

Studiehandledning på modersmålet

9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet.

Om en elev behöver detta stöd ska den  kontakta undervisande lärare eller ansvarig rektor.