Heltidsresan

I december 2017 tog personalnämnden i Skellefteå kommun beslut om att alla som tillsvidareanställs i organisationen ska kunna anställas på heltid, och att deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltid. Projektet går i Skellefteå kommun under namnet Heltidsresan och sträcker sig till maj 2021.

Heltidsresan är del av ett större projekt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal driver.

SKL och Kommunal är överens om tre mål:

 • Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
 • Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
 • Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen är att kommuner i hela landet idag står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. En annan viktig del i satsningen är jämställdhetsperspektivet – att samma möjligheter till heltidsarbete och karriär ska gälla kvinnor och män.

Det finns mycket som arbetsgivarna kan göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. För att möta rekryteringsutmaningen kan några åtgärder vara att använda den befintliga kompetensen på ett bättre sätt. Det handlar också om att få fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna längre i arbetslivet.

Att fler anställs på heltid räcker dock inte, så länge många frivilligt och ofrivilligt väljer att gå ned i arbetstid. Fler måste även arbeta mer och längre för att möta rekryteringsutmaningarna. Om fler anställda går upp i arbetstid samtidigt som fler jobbar längre skulle framtida rekryteringsbehov minska med över 20 procent.  

Till höger på sidan hittar du informationsmaterial och nyheter om Heltidsresan.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-20

Vanliga frågor och svar

 • Vad är Heltidsresan?

  Heltidsresan är ett partsgemensamt projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärden. I Skellefteå kommun pågår projektet Heltidsresan sedan december 2017.

 • Vad är målet med Heltidsresan i Skellefteå kommun?

  Målet att alla nya medarbetare som tillsvidareanställs ska anställas på heltid, att deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltidsanställning och att fler ska arbeta på en högre tjänstgöringsgrad.

 • Varför genomförs Heltidsresan?

  Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av tjänster i välfärden ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Om fler arbetar heltid kan vi ta tillvara redan befintlig kompetens bättre och på så sätt minska en del av rekryteringsbehovet. Heltidsarbete bidrar också till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också till ett mer jämställt samhälle. 

   

  Att fler arbetar heltid är avgörande för att Skellefteå kommun ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle.

   

  Att arbeta heltid är också viktigt för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket gör det lättare att klara räkningarna, starta ett sparande eller lägga mer pengar på favorithobbyn. En ökad inkomst ger också en högre pension.

 • Hur ser Skellefteå kommuns rekryteringsbehov ut?

  I nulägesanalysen har det gjorts en prognos över hur rekryteringsbehovet ser ut i kommunen under projektperioden för Heltidsresan 2017-2021. Under de här åren räknar vi med att behöva anställa cirka 1 800 personer.

 • Hur långt sträcker sig projektet?

  Heltidsresan pågår till maj 2021.

 • Vilka verksamheter omfattas av införandet av heltid?
  Alla kommunens verksamheter omfattas.

 • Vilka vinster finns att hämta i projektet?

  Om fler jobbade heltid skulle rekryteringsbehovet minska. Om alla månadsavlönade i Skellefteå kommun skulle gå upp i tid och faktiskt arbeta heltid skulle ökningen motsvara ca 500 heltidsarbetande. Det är kanske inte en realistisk tanke men ett intressant räkneexempel. Och det är förstås så att även mindre ökningar av arbetstiden gör skillnad när det gäller rekryteringsbehovet.

   

  En annan viktig del i satsningen är möta det stora rekryteringsbehovet, att Skellefteå kommun är en attraktiv arbetsgivare och ge medarbetare möjlighet till ökad inkomst och pension. Jämställdhetsperspektivet är också en viktig aspekt – att samma möjligheter till heltidsarbete och karriär ska gälla kvinnor och män.

 • Hur påverkas anställda som redan jobbar heltid?

  Förhoppningsvis så får de fler kollegor som arbetar heltid och en verksamhet med mindre rekryteringsbehov i en mer jämställd arbetsmarknad med god arbetsmiljö.

 • Kommer redan anställda som jobbar deltid erbjudas heltid?

  Skellefteå kommun ser över möjligheterna att kunna erbjuda alla som arbetar deltid en heltidstjänst. För att detta ska vara möjligt undersöks bland annat möjligheterna till kombinationsanställningar. Det vill säga att kunna kombinera två deltidstjänster så att det blir en heltidstjänst.

   

  Målet innan projektets slut är att alla som arbetar deltid men som vill gå upp till heltid ska få göra det. Varje verksamhet har sina utmaningar så lösningarna och tidsplanen för detta kommer att se olika ut.

 • Finns ekonomiska förutsättningar att genomföra förändringsarbetet?

  Projektets yttersta ekonomiska ramar att förhålla sig till är tilldelad budgetram. Inom budgetramen ska verksamhet och bemanning inrymmas. Det är en stor utmaning för verksamheterna att lägga detta gigantiska pussel som i stora delar bygger på deltider och att ställa om till en heltidsorganisation. För att detta ska vara möjligt behöver förvaltningarna, med stöd av projektet, hitta olika lösningar för sina utmaningar. Ett sätt att möta behov och budget är kombinationsanställningar.

 • Hur ser arbetet med projektet ut inom Skellefteå kommun?

  En projektledare – Sonny Bergmark, förhandlare – arbetar med Heltidsresan tillsammans med en projektgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt Kommunal och förhandlingsenheten. De har ansvar för att ta fram en nulägesanalys. Den handlar om att ta reda på hur många anställda vi har i olika anställningsformer inom olika verksamheter, hur många som är anställda på heltid respektive deltid och andelen heltidsanställda som faktiskt arbetar heltid inom olika verksamheter. Variationerna mellan förvaltningarna är stora.

   

  Projektgruppen har träffat alla förvaltningschefer och deras ledningsgrupper för att berätta om projektet. Projektgruppen gör analysarbeten och informerar inom sina respektive förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar, med stöd av projektet, för att förankra projektet i sin organisation, informera om Heltidsresan och förverkliga målet.

   

  Projektet har genomfört workshops i syfte att sprida kunskap samt att få input till projektet.  Sommaren 2019 pågår analys av inkommit material för eventuellt nya ställningstaganden.

 • Hur ska önskemål om att arbeta deltid hanteras – ska det vara en rättighet, eller en möjlighet om arbetet så tillåter?

  Alla medarbetare har möjlighet att ansöka om tjänstledigt. Rätt enligt lag till tjänstledighet har man för föräldraledighet, studier, bedriva näringsverksamhet, vårda närstående, för fackliga uppdrag och politiska uppdrag.