Välkommen till Hjoggböleskolan

Hjoggböleskolan är en charmig liten F-5 skola ca två mil söder om Skellefteå. Det går cirka 50 elever på skolan. Utemiljön inspirerar till kreativitet och lek. Hockeyrink och skidspår ligger nära och används flitigt. Byggnaden, som är i trä, rymmer även förskolan Humleänget och fritidshem.

Vår verksamhet är fördelad på två årskursblandade grupper: F-2 och 3-5.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Vi arbetar formativt tillsammans med eleverna. För oss är det viktigt att alla elever får förutsättningar att vara sitt olika och unika jag. För oss pedagoger är delakultur och kollegialt lärande en självklarhet för att vi ska utmana alla elever där de befinner sig.

Vår verksamhetsidé

Vi bedriver vår verksamhet i en formativ anda där eleverna är resurser för varandra. En av förmånerna med att jobba i ett åldersblandat klassrum är just detta: var du än är på din läranderesa, så finns det alltid någon i någon årskurs som kan vara en bra kompis för dig, hjälpa dig att tänka nytt och komma vidare.
 
I vår verksamhet utgår vi från att ”barn gör rätt om de kan”. Tillsammans med elevhälsa så kartlägger vi behov och gör anpassningar för att alla elever ska kunna delta i verksamheten efter sina förmågor. Inget barn lämnas ensamt att hantera svåra situationer, utan vi gör planer tillsammans för att hitta en väg framåt. 

Likabehandling

Målen med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är:

  • Alla elever känner tilltro till sin egen förmåga och blir sedda.
  • Ingen elev utsätts för diskriminering på grund av sitt kön, utseende, etniska tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder eller ålder.
  • Alla elever kan delta i skolans aktiviteter.
  • Alla elever uttrycker att de känner sig trygga i skolan.
  • Ingen elev utsätts för mobbning eller annan kränkande behandling.
  • Alla läromedel granskas kontinuerligt ur diskrimineringsperspektiv och en plan upprättas för byte av läromedel om behov finns.

 


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17