Välkommen till Humlans språkförskola

På språkförskolan arbetar personalen med att stärka barnens kommunikationsförmåga och språkliga färdigheter, men det finns också ett helhetsperspektiv där utvecklandet av barnens sociala förmåga och självkänsla ses som viktiga byggstenar. Miljön på förskolan ska ge barnet förutsättningar att kunna förmedla sig till omgivningen genom talat språk och vid behov tecken- och bildkommunikation. Ett nära samarbete med föräldrarna är också en självklarhet.

Förskolan är en del av till Gomorronsols förskola


Vad är en språkförskola?

En språkförskola fungerar på många sätt som en vanlig förskola. Det som gör det till just en språkförskola är att:

  • logoped och pedagoger arbetar tillsammans i team
  • det är få barn i gruppen och mer personal än på en vanlig förskola.
  • arbetar med tydliggörande pedagogik där både bilder/tecken används som stöd för språkutvecklingen.
  • barnen får individuell språklig träning hos logoped flera gånger i veckan och även viss träning i grupp.
  • språkstimulansen integreras i vardagen genom personalens medvetna förhållningssätt.
  • miljön är anpassad när det gäller förhållningssätt (t.ex långsammare tempo) samt att den yttre miljön är avskalad.

Personalen jobbar utifrån olika teman som syftar till att på ett lustfyllt sätt, i många olika situationer upptäcka och befästa ord och begrepp. Temat återkommer även i leken som också ges extra stöd. (Läs mer om teman under Förskolans information)

Miljön på Humlan är avskalad och lugn och har visuella ledtrådar (bildstöd) för att hjälpa barnen att förstå vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Deras energi kan då användas till det som är viktigt – ett lustfyllt lärande.

Språkförskola – för vem?

Språkförskolan finns till för barn med kraftigt försenad eller avvikande språkutveckling. På Humlan finns 8 platser  för barn mellan 3 och 5 års ålder. Det är logopeden på språkförskolan i samråd med behandlande logoped på logopedmottagningen som beslutar vem som kan erbjudas plats.

De barn som går på Humlan ska ha omfattande språkliga svårigheter och inte ha några övriga funktionsnedsättningar. Tilläggssvårigheter kan dock finnas, t ex med uppmärksamhet eller motorik, men det ska vara de språkliga svårigheterna som är primära.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-08-26
Sida

Mat på förskolan

Förskolan har en egen matsedel. Flertalet förskolor har egna tillagningskök. Ett antal förskolor får sin mat från den närliggande skolan. Se tabellen ...

Läs mer
Sida

Öppettider

Förskolorna i kommunen har oftast öppet 12 timmar om dagen, vilket kan innebära tider mellan kl. 06.00 - 19.00. Skellefteå kommun erbjuder också försk...

Läs mer