Kims röst är smartgörande

Kims läsare är smarta och hen respekterar det genom att ge dem precis tillräckligt med information och lämna värderandet till dem.
Kim är inte överinformerande eller överdrivet tydlig – men inte heller vag eller hemlighetsfull.

"Smartgörande" är en utveckling av nyckelbegreppet ”tydlig” i den grafiska profilen.

Exempel

Hellre

Undvik

Just nu går vinterkräksjukan. Vinterkräksjukan finns på ett antal äldreboenden i kommunen, ett flertal avdelningar på sjukhusen i länet och ute bland befolkningen.
Läsaren vet vad det betyder. Sjukdomen kan finnas lite här och där i samhället. Texten förklarar något som läsaren förstår själv: sjukdomen finns överallt. (Hade utbrottet varit väldigt lokalt, t.ex. på en avdelning på ett boende, hade det förstås varit relevant att beskriva var.)

Hellre

Undvik

Kontrollera en extra gång så att du har fyllt i allt. Annars kommer vi skicka tillbaka blanketten till dig, och då tar det förstås längre tid innan du får installera din värmepumpsanläggning. Om anmälan inte är korrekt ifylld kommer du att få tillbaka den för komplettering. Vid begäran om kompletteringar kan handläggningen dra ut på tiden och installationen av din värmepumpsanläggning kan bli fördröjd.
Läsaren förstår att det tar längre tid om hen måste komplettera. Avsändaren visar det med ett ”förstås”, som visar att det finns ett samförstånd. Texten berättar det uppenbara: det tar längre tid om det blir fler turer. Ingenting i texten visar att avsändaren tror att läsaren förstår det.

Hellre

Undvik

För att komma fram till målen och planen har vi tagit hjälp av experter på teknik, turism, flytt och innovation, och av helt vanliga Byköpings-bor. Denna strategi är ett resultat av ett gemensamt arbete. Genom att ta del av dialoger, kunskapsutbyten och sakkunnigas spetskunskap har omfattande underlag arbetats fram. Dessutom har omvärldsfaktorer som påverkar vår utveckling noga undersökts. Tillsammans har detta legat till grund för de områden som prioriterats.
Texten berättar rakt och konkret vad som har hänt, och litar på att läsaren förstår att processen är gedigen. Texten är mångordig och omständlig, och berättar i detalj om allt som har gjorts. Samtidigt använder den tomma modeord (”dialoger”, ”omvärldsfaktorer”. Otydligt vad läsaren ska få ut av texten.

Hellre

Undvik

Du kan lyssna på det senaste kommunfullmäktige-mötet i efterhand i Radio Byköpings ljudarkiv. Radio Byköping lägger upp kommunfullmäktiges sändning och publicerar den i sitt ljudarkiv efter sändning. Filerna finns tillgängliga fram till kommande kommunfullmäktige då de byts ut till aktuella filer.
Texten beskriver förloppet kort och lättbegripligt. Läsaren behöver inte försöka bena ut texten på egen hand. Texten beskriver visserligen förloppet, men på ett så överinformerande och omständligt sätt att kärnan i kommunikationen försvinner under onödig textmassa.

Hellre

Undvik

Vi har vägt olika alternativ mot varandra, och kommit fram till att den bästa lösningen är att hälften av de anställda får flytta ut under renoveringen. Under hösten 2016 och våren 2017 kommer alla som i dag sitter på våning 3 och 4 i stället ha sina lokaler i gamla Teliahuset på Skomakargatan. Vi har tittat på olika alternativ för verksamheterna under renoveringen: dels moduler på tomten (vilket innebär att alla anställda är kvar på stadshusområdet), dels externa lokaler någonstans i närområdet (vilket innebär att några avdelningar flyttar ut under en begränsad tid.)
Att behålla alla anställda på stadshusområdet är ingen bra lösning. Stora delar av området och lokalerna kommer att vara byggarbetsplats, och det skulle bli svårt för de anställda att förflytta sig både inomhus och utomhus. Genom att halvera antalet anställda på området, blir det möjligt att ha bra verksamhet och utemiljö för de som är kvar.
Allt det här sammantaget gör att vi har valt att använda externa lokaler på Skomakargatan (f.d. Teliahuset) till alla som i dag sitter på våning 3 och 4 under hösten 2016 och våren 2017.
Texten litar på att läsaren förstår att det ligger tanke bakom beslutet, och presenterar bara det som läsaren faktiskt behöver veta. Texten är överinformerande och omständlig. Läsaren får veta en massa saker som hen egentligen inte behöver veta, vilket bara förvirrar.

Hellre

Undvik

På sammanträdet kommer ett antal interpellationer att besvaras och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Är det första gången du följer kommunfullmäktige?
Det här är några termer som är bra att känna till när du ska följa ett kommunfullmäktige-möte.

[ordlista]

På sammanträdet kommer ett antal interpellationer att besvaras och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
Texten lämnar inte läsaren vind för våg, utan visar att avsändaren vet att politik-ord kan vara svåra. Läsaren behöver inte känna att hen borde ha känt till orden redan innan. Texten förväntar sig att ord som ”interpellation” är något som läsaren känner till. Läsare som inte vet det kan känna sig dumma och bli avskräckta.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04