Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Sammanträde med kommunfullmäktige 2020-02-25

Tillkännagivanden av sammanträden

Organ
Kommunfullmäktige
Datum för möte
2020-02-25
Tid för möte
09:00
Plats
Forumsalen, Campus Skelleftep


Föredragningslista:

1.  Protokollets justering

2.  Revisorerna har ordet

3.  Interpellation av Håkan Andersson (C) om hur kommunen lever upp till dataskyddsförordningens (GDPR) krav (38/19)

4.  Interpellation av Micaela Löwenhöök (M) ställd till för- och grundskolenämndens ordförande om förekomst av hedersförtryck mot barn och unga i Skellefteå (47/19)

5.  Interpellation av Micaela Löwenhöök (M) ställd till gymnasienämndens ordförande om förekomst av hedersförtryck mot barn och unga i Skellefteå (48/19)

6.  Interpellation av Anette Lindgren (M) om kommunens arbete kring integration och segregation (1/20)

7.  Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om Skellefteå kommun dumpar hushållssopor i Bottenviken (4/20)

8.  Interpellation av Markku Abrahamsson (SD) om arbete mot felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd (5/20)

9.  Interpellation av Anette Lindgren (M) om utvärdering av Samverkan för bästa skola (6/20)

10.  Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om kommunalt reservat på Vitberget (7/20)

11.  Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om utredning om räddningstjänstens placering (8/20)

12.  Interpellation av Hans Brettschneider (MP) om prioriteringar inom fritidsnämnden (9/20)

13.  Detaljplan för Kapella 15 och del av Kapella 1 inom stadsdelen Centrala stan, antagande
(teckenspråkstolkas)
14.  Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark
(teckenspråkstolkas)
15.  TV-sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

16.  Översyn av ägardirektiv för Skellefteå Stadshus AB, Skellefteå Industrihus AB, Science City Skellefteå AB samt nytt ägardirektiv för Skellefteå Kulturhus AB

17.  Anpassning av avgifter för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem till ny nivå för maxtaxa

18.  Egenavgift för arbetsresor med färdtjänst

19.  Egenavgift för färdtjänst till och från dagverksamhet

20.  Egenavgift för färdtjänst till och från daglig verksamhet (SSF)

21.  Avgifter för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

22.  Avgifter för mat vid grupp- och servicebostadbostad samt korttidsvistelse för vuxna

23.  Översyn av måltidspriser inom vård och omsorg samt daglig verksamhet inom stöd och service

24.  Frivillig tilläggsavgift inom vård och omsorg från och med
2020-04-01

25.  Motion av Micaela Löwenhöök (M) om förtydligande av Skellefteå kommuns rekryteringspolicy om drogtester samt alkohol- och drogpolicyn med mera (35/19)

26.  Motion av Markku Abrahamsson (SD) om barngruppernas storlek i förskolan (37/19)

27.  Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att genomföra en utredning kring kommunens föreningsbidrag (39/19)

28.  Fyllnadsval av ombud för Shorelink

29.  Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden efter Mustafa Bahman (S)

30.  Avsägelse från Micaela Löwenhöök (M) av uppdraget som ledamot i styrelsen för Skellefteå Kraft AB och eventuellt fyllnadsval

31.  Avsägelse från Ulrica Magnusson Söderlund (M) av uppdraget som ledamot i kulturnämnden och eventuellt fyllnadsval

32.  Avsägelse från Julia Holmlund (M) av uppdraget som ledamot i för- och grundskolenämnden och eventuellt fyllnadsval

33.  Avsägelse från Erika Broman Häggblad (M) av uppdraget som ledamot i socialnämnden och eventuellt fyllnadsval

34.  Avsägelse från Dick Hellman (M) av uppdraget som ledamot och vice ordförande i personalnämnden och eventuellt fyllnadsval

35.  Avsägelse från Erik Vikström (S) av uppdraget som ledamot och andre vice ordförande i kommunfullmäktige och eventuellt fyllnadsval

36.  Avsägelse från Erik Vikström (S) av uppdraget som ledamot i socialnämnden och eventuellt fyllnadsval

37.  Avsägelse från Erik Vikström (S) av uppdraget som ersättare i Skellefteå nödhjälpsstiftelse och eventuellt fyllnadsval

38.  Fyllnadsval av ledamot i demokratiberedningen efter Erik Vikström (S)

39.  Fråga av Christina Soldan (L) om tystnadskulturen i Skellefteå kommun

40.  Fråga av Markku Abrahamsson (SD) om krav på byggande i trä framför andra material

41.  Eventuella frågor

42.  Remisser

43.  Delgivningar

 


 

Bifogat dokument

KFK200225.pdf

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29