Killeåtjej021107_1758_0084.jpg

Delaktighet och inflytande för barn och unga

Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritiden och i samhället i stort.

Arbetet genomförs med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och Skellefteå kommuns strategi för att öka barns delaktighet och inflytande.

Syftet med Skellefteå kommuns strategi är bland annat att säkerställa att alla kommunens verksamheter skapar förutsättningar för barn och unga att vara delaktiga och ha inflytande i frågor som berör och påverkar dem.

Barnkonventionen är vägledande

Sedan hösten 2017 deltar Skellefteå kommun i UNICEF:s projekt Barnrättskommun. Målet med projektet är att Skellefteå kommun ska utveckla arbetssätt och metoder som gör att FN:s barnkonvention genomsyrar hela verksamheten. Det innebär bland annat att alla medarbetare i Skellefteå kommun känner till barn och ungas rättigheter och tar hänsyn till dem i sitt arbete.

Ungdomsfullmäktige genomförs varje år

En viktig del i Skellefteå kommuns arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande handlar om att skapa forum för dialog och demokratiska processer med kommunens unga. Syftet är både att de som arbetar i kommunen ska lära sig mer om ungas livssituation samt att skapa förutsättningar för barn och unga att vara aktiva invånare som är med och bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun.

Två viktiga delar i arbetet är ungdomsfullmäktige som genomförs varje år och ungdomsenkäten Lupp som genomförs i Skellefteå kommun hösten 2018.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-01-24