Soffa-INGCHYSS0402.jpg

Policy för invånardialog

Invånardialogen ger människor möjlighet att påverka en fråga oavsett om de berörs eller inte. Det kan till exempel gälla bygget av ett kulturhus, en dialog om framtidens skola eller äldreomsorg, eller stora investeringar som på olika sätt påverkar Skellefteå kommun.

Syftet med policyn är att se till så att arbetet med invånardialoger görs på ett strukturerat och genomtänkt sätt där fokus ligger på att lyssna och sätta invånarna i centrum.

 

För dig som invånare i Skellefteå kommun

 • Som invånare kan du vara säker på att det finns möjlighet att påverka och att dina synpunkter kommer att uppmärksammas i beslutsprocessen.
 • Det ska framgå tydligt vad syftet är med dialogen och på vilket sätt du som invånare kan vara med och påverka.
 • Som invånare kan du lita på att de politiker du möter i dialogen kommer att lyssna på dig.
 • Du får veta vad som händer med dina synpunkter.


För politiker och tjänstepersoner

 • Invånardialog ska vara en del i Skellefteå kommuns styrprocesser.
 • Arbetet med invånardialog sker enligt kommunens dialogprocess.
 • Vid varje invånardialog ska det formuleras ett syfte om vad man vill uppnå och hur åsikterna kommer att tas tillvara. Exempelvis bättre styrning, högre kvalitet på tjänster och projekt, kunskapsbyggande, ökat aktivt medborgarskap.
 • Invånardialogen ska anpassas till deltagarnas olika behov så att processen blir så inkluderande som möjligt.
 • Politiken ska alltid stå som tydlig avsändare vilket innebär att
  - politiker deltar på alla dialogmöten
  - politiker deltar i invånardialogen främst som politiska företrädare för Skellefteå kommun
  - fokus ligger på att lyssna och sätta invånarna i centrum.
  - politiska åsikter får framföras men man kommenterar inte andra partiers åsikter.
 • Skellefteå kommun ska föra invånardialog tidigt i processerna vilket innebär att
  - kommunen inte redan har bestämt sig i frågan
  - kommunens företrädare är öppna för helt nya infallsvinklar
  - kommunens företrädare är prestigelösa och inte är ute efter att förankra sina egna åsikter.´
 • När en invånardialog planeras ska tillräckligt med tid och resurser avsättas. Planeringen innebär också att undersöka om det pågår andra invånardialoger parallellt mot samma målgrupp.
 • Kommunstyrelsen och nämnderna fattar beslut om att genomföra invånardialog inom sina respektive sakområden.
 • Kommunstyrelsen samordnar och tidsbestämmer alla invånardialoger för att undvika parallella dialogprocesser.
 •  Vid varje invånardialog ska kommunen ta ställning till och tydligt kommunicera vilken form av delaktighet som är aktuell.
 • Fortlöpande återkoppling görs alltid till dem som deltagit i invånardialogen.
 • Tjänstepersonernas huvudsakliga roll är att ansvara för det praktiska arrangemanget, vilket innebär att presentera fakta när så behövs.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-02