Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Skellefteå kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Skellefteå kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget:

  • vara skriftligt
  • vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare.
  • vara märkt ”Medborgarförslag”
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
  • inte handla om mer än en sak per förslag

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.

Vad får det inte handla om?

Förslaget får inte vara diskriminerande eller strida mot lag. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vad händer med medborgarförslaget?

Medborgarförslag lämnas till kommunstyrelsens sekretariat senast 14 dagar före nästa fullmäktigesammanträde för att det ska bli giltigt och börja behandlas.

Den som har lämnat in ett förslag som fullmäktige ska besluta om, har rätt att presentera sitt förslag och svara på frågor när fullmäktige behandlar ärendet. När förslaget då hanterats färdigt och beslut ska fattas, ska den som lämnat förslaget meddelas.

Fullmäktige kan i vissa fall låta kommunstyrelsen eller annan nämnd ta beslut i ärendet. Den som lämnat förslaget ska i så fall få veta vilken nämnd som  tar hand om ärendet. Den som lämnat förslaget har dock inte rätt att delta i nämndssammanträdet eftersom dessa inte är öppna för allmänheten.

Var lämnar jag mitt medborgarförslag?

I rutan till höger hittar du blanketten för medborgarförslag.

Ifylld och signerad blankett lämnas in till kundtjänst eller skickas till:
Kommunstyrelsen
931 85  Skellefteå

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-02-08