Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Allmänna handlingar

Varje nämnd har ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. För att ta del av allmänna handlingar kontaktar du kommunen antingen genom att mejla eller ringa 0910-73 50 00.

Protokoll och kallelser

Aktuella kallelser och protokoll från nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hittar du här, protokoll och kallelser.

Kommunarkivet

I Skellefteå kommunarkiv finns arkiven från de upphörda kommunerna, nämnderna och styrelserna samt äldre handlingar från kommunens nuvarande nämnder och styrelser.

Kommunarkivet

Offentlighet och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstepersons interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Sekretess?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-10-09