Budget

Kommunens budget används i huvudsak till kärnverksamheter för att möta medborgarnas behov inom skola, vård och omsorg. Behoven är starkt relaterade till befolkningens sammansättning. Dessa verksamhetsområden styrs också till stor del av lagar och förordningar.

I dokumentet Budget och plan 2018-2022 framgår vilka resultatmål som satts upp för Skellefteå kommuns verksamhet.

Budget och plan 2018-2022 (pdf, nytt fönster)

Skellefteå kommun har många medborgare och kunder och ett stort serviceutbud.Det är viktigt att känna till hur efterfrågan på kommunens tjänster ser ut, hur efterfrågan förändras, samt att undersöka hur tjänsteutbudet upplevs både till kvantitet och till kvalitet. Som regel är behov och efterfrågan större än vad som faktiskt kan genomföras med tillgängliga medel, varför prioriteringar är nödvändiga.

Från medborgarna finns ett intresse av att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och att resurser används på bästa sätt. En väl fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning är en förutsättning för att detta ska vara möjligt. Inte minst måste kommunen ha en god framförhållning när verksamheterna ska anpassas till framtida befolkningsförändringar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-02