Kommunlednings-kontoret

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Skellefteå och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Det gör vi genom att jobba med dialog, samverkan och delaktighet.

På kommunledningskontoret ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, omvärldsanalys, planering, information och kommunikation, internationella frågor, samhällsutveckling, platsutveckling och näringslivsfrågor. Här finns också ansvar för mark- och exploateringsfrågor.

Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp.

Kommunledningskontoret har dessutom uppdraget att vara kompetensresurs för kommundirektören och kommunens ledningsgrupp, förvaltningschefer och de kommunägda bolagens VD:ar, så att kommunkoncernen utvecklas utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-10