Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelse, personalnämnd och kommunledning och bidrar till dessa med strategisk kompetens inom olika sakområden.

Förvaltningen bidrar med strategisk kompetens till kommunstyrelsen, personalnämnd och kommunledning och fungerar som stöd för beslutsfattare när beslut ska omsättas till verksamhet.  Uppgiften är också att, i samverkan med externa parter, skapa förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen. Kommunledningskontoret ger stöd till förtroendemannaorganisationen och samordnar arbetet med att skapa väl fungerande demokratiska styrformer. Det innebär att kommunledningskontoret utgör den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning – kommunstyrelsen och personalnämnden.

Kommunledningskontoret har dessutom uppdraget att vara kompetensresurs för kommunchefen och kommunens ledningsgrupp, förvaltningschefer och de kommunägda bolagens VD:ar, så att kommunkoncernen utvecklas utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag.

Kommunledningskontoret ska företräda helheten och kommunicera och samspela med delarna, ge underlag för spelregler och policydokument och driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis att driva på och följa upp hur kommunfullmäktiges beslut efterlevs, följa upp mål, program och direktiv, säkerställa sunda finanser både på kort och lång sikt genom en aktiv ekonomistyrning, initiera IT-stöd för verksamhetsutveckling, ta fram kvalificerade planerings-, beslutsunderlag och strategier för kommunövergripande utveckling, kommunicera strategiska beslut och satsningar, uppföljningar och utvärderingar samt göra omvärlds- och framtidsbevakning.

De nuvarande sakområdena är Ekonomi och finans, HR Strategi och utveckling, Kvalitet och förnyelse, Samhällsutveckling och Näringslivsutveckling. På kommunledningskontoret finns också funktioner för kommunikation, juridik och utredning.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-28