Kvalitet och förnyelse

Kvalitet och förnyelse är den övergripande funktionen för verksamhetsutveckling med stöd av IT samt strategiska IT-frågor inklusive ansvar för den övergripande IT-arkitekturen. Avdelningen leds av Marie Larsson.

Initialt fokuserar avdelningen på IT-strategier, att införa ett processinriktat arbetssätt i organisationen, kvalitetsutveckling, serviceförklaringar, tjänstemetodik, utveckling av medborgardialog, demokratifrågor och övergång till e-förvaltning. Avdelningen ansvarar för att ta fram en långsiktig e-strategi med årliga handlingsplaner.

Inom avdelningen finns också överförmyndarverksamhet och sekretariat. Förvaltarfunktionen ansvarar för att stödja medborgare med speciella behov, så kallade huvudmän, i ekonomiska-, sociala- och juridiska frågor. Sekretariatet ansvarar för ärendehantering och administration för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det innebär bland annat ärendeberedning, protokoll, diarieföring, representation och sekreterarstöd. Sekretariatet är också administrativt ansvarig för utveckling av nämndsprocessen i hela kommunen liksom för den övergripande arkivfunktionen.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07