Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad verkställer kommunstyrelsens, bygg- och miljönämndens, tekniska nämndens, konsumentnämndens och överförmyndarnämndens ansvar och uppdrag.

Det innebär att

 • planera för användningen av mark och vatten
 • planera och utforma/gestalta bebyggelse och infrastruktur (gäller både översiktsplaner och detaljplaner)
 • ta fram detaljplaner och översiktsplaner
 • behandla ansökningar om bygglov bevaka natur-, vatten-, livsmedel-, hälso- och miljöskydd inom Skellefteå kommun
 • försörja kommunmedborgare och näringsliv inom områdena trafik, vägar och parker
 • erbjuda tjänster inom vatten, avlopp, renhållning och sotning
 • erbjuda energirådgivning
 • ansvara för fastighetsfrågor
 • ge konsumentvägledning
 • ge budget- och skuldrådgivning
 • handlägga bostadsanpassningsärenden
 • utöva tillsyn inom byggområdet
 • utöva tillsyn för servering av alkohol
 • utöva tillsyn över gode män och förvaltare
 • verka för att regionens industrier och andra användare får fördelaktiga transporter via en väl fungerande hamnanläggning
 • utöva tillsyn över brandskyddet i byggnader och anläggningar
 • handlägga tillståndansökningar och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor
 • förbereda och genomföra räddningsinsats'
 • vidta åtgärder efter olyckor
 • medverka i samhällets krishantering.

 

Avdelningarna

På förvaltningen finns sex avdelningar

 • fysisk planering
 • gator och parker
 • hamn och logistik
 • miljö och hälsa
 • räddningstjänst och sotning
 • vatten och avfall.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-23