Fysisk planering

Fysisk planering möjliggör samhällsbyggnad genom planering. Avdelningen består av verksamheterna bygg, lantmäteri, plan och trafik.

Fysisk planering har följande uppdrag och ansvar:

  • Ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Det vill säga att planera för användningen av mark och vatten samt planera och utforma/gestalta bebyggelse och infrastruktur.
  • Utreda den fysiska miljön (tillgänglighet, kulturmiljö, gestaltning, jämställdhet, skolmiljöer)
  • Utföra trafikplanering för alla trafikslag
  • Ge transportrådgivning, verka för klimatsmarta transporter
  • Ge energirådgivning
  • Hantera ansökan om bygglov och bygganmälan
  • Hantera transporttillstånd
  • Leverera ”fastighetstjänster” (fastighetsbildning, adress-sättning etc) samt samordna karttjänster/GIS
  • Utföra tillsyn inom byggområdet

Avdelningschef för fysisk planering är Harriet Wistemar

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07