Plan

Planverksamhetens huvudsakliga arbetsområde är att ta fram detaljplaner och översiktsplaner.

Detaljplaner och översiktsplaner tas fram för att klargöra vilken markanvändning och bebyggelseutveckling kommunen vill ha i ett visst område. Planerna ska reglera bebyggelsens användning och utformning. Framtagandet av planer är en demokratisk process med såväl enskilda som allmänhet.

Läs mer om aktuella översiktsplaner, detaljplaner och byggprojekt.

Verksamhetschef för plan är Harriet Wistemar.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07