Konsument- och överförmyndarverksamhet

Verksamhetens huvudsakliga uppgifter är att ge konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, utöva tillsyn över gode män och förvaltare, handlägga bostadsanpassningsärenden, hantera ansökningar och tillstånd kring servering, alkohol, tobak och lotteri samt administration kring hemsändning av dagligvaror.

Konsumentvägledningen ger råd och hjälp vid köp av en vara eller en tjänst, råd vid reklamationer samt information om dina rättigheter och skyldigheter. Budgetrådgivningen kan bland annat hjälpa dig med att lägga upp en budget, informera om skäliga kostnader för ditt hushåll samt ge råd och hjälp inför en eventuell skuldsanering.
Inom båda verksamheterna bedrivs förebyggande verksamhet i skolor, föreningar etc.

Överförmyndarenheten granskar att gode män, förvaltare och utsedda förmyndare sköter sina uppdrag. Dessutom har överförmyndaren den formella tillsynen över alla förmyndare för barn under 18 år. Enheten granskar bland annat den årliga ekonomiska redovisningen som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna. Enheten ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta samt att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger skälig avkastning. Tillsynen  tillhör kommunens obligatoriska uppgifter enligt föräldrabalken.

Enheten för bostadsanpassning handlägger bostadsanpassningsärenden. Den som har ett funktionshinder kan få bidrag för att anpassa sin bostad så personen klarar av ett självständigt boende. Enheten prövar behovet av bidrag samt hjälper till med upphandling av de anpassningar av bostaden som behövs.

Tillståndsenheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd, anmälningar om tobaks- och folkölsförsäljning och tillsyn av anmälda försäljningsställen och givna serveringstillstånd. Lotteritillstånd till ideella föreningar handläggs också här. Har du frågor om hemsändning av dagligvaror (matvaror) är det hit du ska vända dig. Du kan inte beställa varor av oss men du kan fråga oss hur det fungerar.

Verksamhetschef för konsument- och överförmyndarverksamheten är Jörgen Lindqvist.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07