Skolkontoret

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet. Skolkontoret handlägger frågor om förskole- och grundskoleverksamhet. Förvaltningschef är Anders Bergström.

Grund för att klara framtidens krav

Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar på 1,3 miljarder kronor under sju år (2015-2021) planeras för förskolor och grundskolor. Några exempel är: Lejonströmsskolan, Bolidenskolan, förskola i Bureå och Burträsk och utbyggnad av Morö Backe skola samt ny skola för de östra stadsdelarna, Floraskolan.

Organisation

Verksamheten är organiserad i fyra geografiska för- och grundskoleområden, Öst, Väst, Nord och Syd.  Dessa leds av fyra områdeschefer.  I dag finns omkring 35 grundskolor, runt 140 förskolor och cirka 40 fritidshem. Stödfunktioner till verksamheten finns i form av barn- och elevhälsa, utvecklingsavdelning, avdelning för digitalt lärande samt förvaltningsstab och lokal administration i form av områdesadministratörer.

Det fanns också en kultur- och biblioteksavdelning som från och med den 1 juli 2017 slogs samman med fritidskontoret. Ansvaret för kulturskolan kommer också att flyttas dit från och med 1 juli 2018.

För- och grundskolenämnden har det politiska ansvaret för verksamheten.

Förskole- och grundskoleverksamhet

Inom för- och grundskoledelen finns följande verksamheter:

  • Förskola och pedagogisk omsorg 
  • Förskoleklass
  • Grundskoleverksamhet (grundskola, grundsärskola)
  • Fritidshem
  • Kulturskola (flyttas över till Kultur- och fritidskontoret från 1 juli 2018)
  • Stödfunktioner och administration (förvaltningsstab och områdesexpeditioner)

 

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-09-01