Kommunikation

Kommunikationsavdelningen samlar kommunens centrala stödfunktioner för intern och extern information och kommunikation. Förutom de tre enheterna kundtjänst, internservice och information finns kommunens säkerhetssamordnare på avdelningen.

Kundtjänst är förvaltningarnas förlängda arm ut till medborgarna. Med ”en väg in” till kommunen arbetar och utvecklas kundtjänst tillsammans med förvaltningarna. Strävan är att nå största möjliga kundnöjdhet och mest nytta för medborgarnas skattepengar och att frigöra tid för förvaltningarna.

Internservice är till för kommunens anställda och samordnar de interna stödfunktionerna. En viktig del av servicen är helpdesk som ger stöd i frågor som rör datorer och mobiltelefoner. Enheten står också för hjälp till nyanställda, hantering av tjänstekort, behörigheter i passersystem, hantering av post, flyttservice och verksamhetsservice med mera.

Information ger stöd genom hela kommunikationsprocessen – från strategi och kommunikationsplanering till budskapsformulering och publicering. De samordnar och utvecklar kommunens kommunikationsvägar för interna och externa budskap, till exempel intranät, externwebb, sociala medier, annonser, egna tidningar och pressinformation.

Säkerhetssamordnaren har ett sammanhållande ansvar för det säkerhetsarbete som sker i hela organisationen. I situationer med extraordinära händelser är säkerhetssamordnaren stabschef i krisledningsorganisationen. I övrigt så är uppgiften att utbilda och öva krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden samt bistå med säkerhetskompetens i samhällsplanering och proaktivt utveckla kommunens säkerhetsarbete.

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2016-09-07