Kommunrevision

Kommunrevisionen har som uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till att dom följer lagen och instruktionerna dom får från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Vad gör kommunrevisionen?

Lagen säger att kommunfullmäktige ska utse ett antal personer, förtroendevalda revisorer, som självständigt ska granska all verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar både om att kolla att räkenskaperna är korrekta och att se till att styrelsen och nämnderna både följer lagen och utför uppdragen som fullmäktige ger dem.

Ofta tänker man på revisorer som ett slags kontrollant av ekonomin. Detta är bara en liten del av uppdraget. Större delen av tiden ägnas dock åt att följa upp verksamheten och ge förslag till hur den kan förbättras.

I de kommunala bolagen finns särskilda revisorer för ekonomin. Kommunens förtroendevalda revisorer har där ett uppdrag som kallas ”lekmannarevisor”, att på samma sätt som i kommunen för övrigt se till att bolagen följer både lagen och de instruktionerna de har fått av fullmäktige.

Revisionen har två uppdragsgivare. Den formella uppdragsgivaren är fullmäktige. Fullmäktige består av personer som vid valet har utsetts av medborgarna att sköta kommunen under en fyraårsperiod, så när revisorerna rapporterar till fullmäktige rapporterar de till medborgarnas företrädare.

Indirekt har revisionen ytterligare en uppdragsgivare, invånarna i kommunen, som var och en kan ge revisorerna förslag på vad de bör titta på.

Det säger sig självt – revisorerna är inga super-människor. De tar till sig det som de ser och hör i tidningarna och på TV/i radion, och de får uppslag även från vanliga människor som vill tipsa om något som de anser bör granskas. Ytterst är det revisorerna som beslutar vad de ska granska – tips och uppslag kanske bedöms som mindre väsentliga än projekt som de redan har planerat.

Hur arbetar kommunrevisionen?

Kontakta kommunrevisionen

Ansvarig nämnd: Kommunrevisionen
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Dessa är kommunrevisorerna

Ordföranden är alltid en person som kommer från den politiska oppositionen. Den politiska majoriteten har alltid en minoritet i revisionen. I sitt upp...

Läs mer