Nämnden för support och lokaler

Nämnden för support och lokaler ska samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för den kommunala verksamheten så att samordningsvinster säkerställs. Därigenom kan kommunens verksamheter fokusera på sina huvuduppdrag och ge effektivare kommunal service till medborgarna.

Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, för hyrning av lokaler och för kommunens egen byggverksamhet (ny-, om- och tillbyggnad).

Nämnden ansvarar också för att tillhandahålla kommunövergripande samordning, förvaltning och utveckling av administrativa tjänster inom områdena personal, ekonomi, inköp, information, gemensam kundtjänst, måltid och it.

Från och med maj 2015 är nämnden kommunens centrala upphandlingsfunktion. Det innebär att nämnden är beslutande organ i upphandlingsfrågor.

Ledamöter

Alla ledamöter i support och lokaler hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i support och lokaler hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08