Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår kommunens hälso- och sjukvård i särskilda boenden och handikappverksamhet. Kommunen har avtal med landstingets patientnämnd. Inom varje landsting finns en patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet. Kommunens skyldigheter omfattar inte läkarinsatser.

Patientnämnden

  • främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
  • informerar om vilka krav som kan ställas på vården
  • informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
  • förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
  • bidrar till kvalitetsutveckling i vården
  • utser stödpersoner till tvångsvårdade inom psykiatrin eller tvångsvårdade enligt smittskyddslagen.

Patientnämnden består av politiker som utsetts av de politiska partierna. Nämnden har tjänstepersoner som kan informera dig om dina möjligheter och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom vården.

Patientnämnden är i första hand till för patienter och anhöriga

Tjänstepersonerna och alla politiska ledamöter i patientnämnden har tystnadsplikt. Nämnden har inga disciplinära befogenheter.

Du kan själv vända dig till patientnämndens kansli eller låta någon annan göra det för din räkning.

Naturligtvis bör du i första hand tala med vårdpersonalen om du inte är nöjd. Många problem och frågor går ju att komma tillrätta med direkt.

Om det ändå är svårt att klara ut problemen försöker vi hjälpa dig.

Kontakt:

Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 11
Postadress: Västerbottens läns landsting, Patientnämndens kansli, 901 89 Umeå
Telefon: vx 090-785 70 00
E-post: patientnamnden@vll.se

Västerbottens läns landstings information om patientnämnden

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08