Personalnämnden

Personalnämnden är kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet. Personalnämnden ansvarar för kommunens personalpolitik, samt tecknar avtal med facken. Personalnämnden är också nämnd för vår företagshälsovård Kommunhälsan.

Personalnämndens övergripande mål är att kommunens personella resurser ska finnas där det bäst behövs. Aktiva personalutvecklingsinsatser ska bedrivas. Kommunens lönepolitik ska stimulera till förbättringar i verksamheten och till att personalförsörjningen på kort och lång sikt tryggas. Jämställdhets- och arbetsmiljöaspekter ska integreras i alla personalfrågor.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Deltidsanställda som så önskar garanteras sysselsättningsgrad upp till heltid. Utvecklade och nya former för rekrytering med inriktning på att nå nya grupper. Höjd kvalitet i arbetet för fler – kompetensutveckling, ansvar och befogenheter.

Ledamöter

Alla ledamöter i i personalnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i i personalnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Kommunövergripande mål 2017-20... Nämndsmål 2017
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-08