matton1525R-139849.jpg

Folkhälsorådet i Skellefteå

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och landsting. Representanter i folkhälsorådet är politiker och tjänstepersoner från kommunstyrelsen och flera olika nämnder. Elizabeth Westerlund är ordförande. Ett av rådets uppdrag är att årligen prioritera målområden och följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet.Från ord till handling! Prioriterade målområden 2018 är: 3.Trygga och goda uppväxtvillkor,4.Ökad hälsa i arbetslivet, 5.Sunda och säkra miljöer och produkter, 6.Hälsofrämjande hälso-och sjukvård.
Folkhälsorådet har funnits sen 1999 och träffas fyra gånger per år.

Vad hände 2016? Här är några exempel från nämndernas svar till folkhälsorådet 19 april 2017

Länk till Urban Janlerts föreläsning för kommunfullmäktige -Hur mår Skellefteborna?

Vilka är med i Folkhälsorådet?

 • kommunstyrelse
 • kulturnämnd
 • fritidsnämnd
 • socialnämnd
 • barn och grundskolenämnd
 • gymnasienämnd
 • bygg- och miljönämnd
 • nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå och Norsjö området
 • nämnden för funktionshinder och habilitering
 • folktandvården
 • psykiatri och verksamhetsutvecklingsstaben landstinget
 • tjänstepersoner från kommunen
Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-02-22